View Single Post
  #1  
Old 08-03-2012, 10:02 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 8,246


Vai trò thanh niên sinh viên trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước

Vai trò thanh niên sinh viên trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước

Số trang: 8
Dung lượng 17.71 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Mục tiêu của cộng nghiệp hoá, hiện đại hoá là xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất -kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội .
Từ nay đến năm 2020, ra sức phấn đấu đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp.
Lực lượng sản xuất đến lúc đó sẽ đạt trình độ tương đối hiện đại , phần lớn lao động thủ công được ta thế bằng lao động sử dụng máy móc, điện khí cơ bản hoá được thực hiện trong cả nước , năng suất lao động xã hội và hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hơn nhều so với hiện nay.Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng từ 8 đến 10 lần so với năm 1990.
Về quan hệ sản xuất , chế độ sở hữa , cơ chế quản lý và chế độ phân phối gắn kết với nhau, giải phóng sức lao sản xuất, tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trương kinh tế, thực hiện công bằng xã hội.
Kinh tế nhà nước thực hiện tốt vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế hợp tác xã trở thành nền tảng.Kinh tế tư bản nhà nước dưới các hình thức khác nhau tồn tai phổ biến. Kinh tế cá thể , tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân chiến tỷ trọng đáng kể.
Về đồi sống vật chất và văn hoá, nhân dân có cuộc sống no đủ, có nhà tương đối tốt, có điều kiện thuận lợi về đi lại ,học hành, chữa bệnh, có mức hưởng thụ văn hoá khá. Quan hệ xã hội lành mạnh, lối sống văn minh;phát huy những giá trị cao đẹp và truyền thống vẻ vang của dân tộc.
Làm được những việc nói trên sẽ là một bước tiến lớn trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Giai đoạn từ nay đến năm 2000 là bước rất quan trọng của thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhiệm vụ của nhân dân ta là tập trung mọi lực lượng , tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, đẩy mạnh công cuộcđổi mới một cách toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế hàng hoád nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa,phấn đấu đạt và vượt mục tiêu đề ra trong chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2000; tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững đi đôi giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển cao hơn vào đầu thế kỷ sau.


Trả Lời Với Trích Dẫn