View Single Post
  #1  
Old 08-03-2012, 08:28 AM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba ở phòng Bảo hiểm huỵên Thanh Trì - Hà Nội

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba ở phòng Bảo hiểm huỵên Thanh Trì - Hà Nội

Số trang: 62
Dung lượng 86.14 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Phần I: Những vấn đề cơ bản về bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba.

I- Sự cần thiết của bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với

người thứ ba.

II- Tác dụng của bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với

người thứ ba.

III- Một số nội dung chính của nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của

chủ xe cơ giới đối với người thứ ba.

1- Đối tượng bảo hiểm - Điều kiện phát sinh trách nhiệm dân sự của chủ xe

2- Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với người thứ ba

3- Người được bảo hiểm.

4- Phạm vi bảo hiểm

5- Số tiền bảo hiểm - phí bảo hiểm.

6- Trách nhiệm.

7- Công tác giám định và bồi thường..

Phần II: Thực tế triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sựcủa chủ xe cơ giới đối với người thứ ba ở phòng bảo hiểm Thanh Trì..

I- Một số nét khái quát về phỏng bảo hiểm hyện Thanh Trì giai đoạn

1996 - 2001-

1- Thuận lợi.

2- Khó khăn.

II- Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ

giới đối với người thứ ba ở phòng bảo hiểm Thanh Trì giai đoạn 1996 - 2000

III- Đánh giá chung tình hình triển khai nghiệp vụ BHTNDS của chủ xe cơ

giới đối với người thứ ba ở phòng bảo hiểm Thanh Trì trong thời gian tới.

Phần III: Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dan sự chủ xe cơ giới đối với người thứ ba ở phòng bảo hiểm huyện Thanh Trì - Hà Nội56
Kết luận


Trả Lời Với Trích Dẫn