View Single Post
  #1  
Old 07-30-2012, 05:35 PM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Quy luật quan hệ sản xuất - lực lượng sản xuất và sự vận dụng trong công cuộc Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

Sản xuất là hoạt động đặc trưng của con người và xã hội loài người. Sản xuất xã hội bao gồm: sản xuất vật chất, sản xuất tinh thần và sản xuất ra bản thân con người. Ba quá trình đó gắn bó chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, trong đó sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội. Trong quá trình tồn tại và phát triển, con người không thỏa mãn với những cái đã có sẵn trong giới tự nhiên, mà luôn luôn tiến hành sản xuất vật chất nhằm tạo ra các tư liệu sinh hoạt thỏa mãn nhu cầu ngày càng phong phú, đa dạng của con người. Việc sản xuất ra các tư liệu sinh hoạt là yêu cầu khách quan của đời sống xã hội. Bằng việc sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt của mình, như thế con người đã gián tiếp sản xuất ra chính đời sống vật chất của mình. Cùng với quá trình sản xuất ra của cải vật chất con người đồng thời sáng tạo ra toàn bộ các mặt của đời sống xã hội. Tất cả các quan hệ xã hội về nhà nước, pháp quyền, đạo đức, nghệ thuật … đều hình thành, biến đổi trên cơ sở sản xuất vật chất. Sản xuất vật chất được tiến hành bằng phương thức sản xuất nhất định. Phương thức sản xuất là cách thức con người thực hiện quá trình sản xuất vật chất ở những giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội loài người. Mỗi xã hội được đặc trưng bằng một phương thức sản xuất nhất định. Phương thức sản xuất đóng vai trò quyết định đối với tất cả các mặt của đời sống xã hội: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa. Sự thay thế kế tiếp nhau của các phương thức sản xuất trong lịch sử quyết định sự phát triển của xã hội loài người từ thấp đến cao. Trong sản xuất, con người có quan hệ với giới tự nhiên, tức là lực lượng sản xuất; mặt khác là quan hệ giữa người với người tức là quan hệ sản xuất. Phương thức sản xuất chính là sự thống nhất giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tương ứng.
Sự phù hợp giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là rất quan trọng để thúc đấy xã hội phát triển. Đặc biệt với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ đổi mới ở nước ta hiện nay, quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất sẽ giúp chúng ta khai thác được mọi tiềm năng, nguồn lực của đất nước để xây dựng cơ sở vật chất cho Chủ nghĩa xã hội.
Biện chứng quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất tạo điều kiện cho sinh viên nói chung và em nói riêng cóđược một nhận thức về sản xuất xãhội, đồng thời nó có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta hiện nay. Chính vì vậy em đã chọn đề tài “Quy luật quan hệ sản xuất - lực lượng sản xuất và sự vận dụng trong công cuộc Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay” cho bài tiểu luận của mình.Tuy nhiên,do trình độ nhận thức còn hạn chế nên không tránh khỏi những sai sót. Em mong nhận được sựgóp ý của thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn !


Lời mở đầu
Chương I: Lý luận chung về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
I. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
1. Lực lượng sản xuất
2. Quan hệ sản xuất
3. Nhận thức về phạm trù hình thái kinh tế - xã hội cộng sản
II- Qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
1. Quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất mâu thuẫn hay phù hợp
2. Qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
Chương II: Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất - lực lượng sản xuất trong công cuộc CNH-HĐH ở Việt Nam hiện nay
I. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
1. Quan điểm về công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH)
2. Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hoá, hiện đại hóa
3. Tác dụng của công nghiệp hoá, hiện đại hóa
II. Công nghiệp hoá, hiện đại hóa vận dụng tuyệt vời quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay
Kết luận


Trả Lời Với Trích Dẫn