View Single Post
  #1  
Old 07-19-2012, 06:02 PM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Quản lí đào tạo dựa vào kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề ở trường trung cấp nghề tỉnh điện biên

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .................................................. ............................................. 1
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI .................................................. .............................. 1
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .................................................. ...................... 4
3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ....................................... 4
4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .................................................. ...................... 4
5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU .................................................. ........................ 4
6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................. ............. 4
ChƯơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA QUẢN LÍ ĐÀO TẠO DỰA VÀO
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG
NGHỀ .................................................. .................................................. 6
1.1. TỔNG QUAN LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ................................................. 6
1.1.1. Nghiên cứu ở nƯớc ngoài .................................................. ..................... 6
1.1.2. Nghiên cứu ở trong nƯớc .................................................. ..................... 6
1.2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ ĐÀO TẠO NGHỀ ............. 7
1.2.1. Dạy nghề, đào tạo nghề và hệ trung cấp nghề ........................................ 7
1.2.2. Quản lí trƯờng học và quản lí đào tạo .................................................. .. 7
1.2.3. Quản lí đào tạo nghề .................................................. .......................... 12
1.3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
ĐÀO TẠO VÀ TIÊU CHUẨN KĨ NĂNG NGHỀ ................................. 19
1.3.1. Kiểm định chất lƯợng đào tạo trong trƯờng nghề ................................. 19
1.3.2. Tiêu chuẩn kĩ năng nghề trong đào tạo nghề ........................................ 21
1.4. QUAN NIỆM VỀ QUẢN LÍ ĐÀO TẠO DỰA VÀO KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ .................. 22
1.4.1. Nguyên tắc và chức năng quản lí đào tạo dựa vào kiểm định chất
lƯợng theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề .................................................. ..... 22
1.4.2. Nội dung quản lí đào tạo dựa vào kiểm định chất lƯợng theo tiêu
chuẩn kĩ năng nghề .................................................. .............................. 23
1.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .................................................. ..................... 30
ChƯơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ ĐÀO TẠO VÀ
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
TỈNH ĐIỆN BIÊN .................................................. ............................ 31
2.1. KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỈNH ĐỊÊN BIÊN ...... 31
2.1.1. Lịch sử phát triển, chức năng, nhiệm vụ của trƯờng Trung cấp nghề
tỉnh Điện Biên............................................. ........................................... 31
2.1.2. Tổ chức và đội ngũ của trƯờng .................................................. .......... 37
2.1.3. Cơ sở vật chất-kĩ thuật phục vụ đào tạo ............................................... 39
2.1.4. Thực trạng công tác đào tạo trung cấp nghề ......................................... 40
2.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT
LƯỢNG CỦA TRƯỜNG .................................................. .................... 45
2.2.1. Tổ chức khảo sát .................................................. ................................ 45
2.2.2. Kết quả khảo sát .................................................. ................................ 46
2.2.3. Đánh giá chung .................................................. .................................. 57
2.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 .................................................. ..................... 59
ChƯơng 3: CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÍ ĐÀO TẠO DỰA VÀO
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN KĨ NĂNG
NGHỀ .................................................. ................................................ 60
3.1. NHỮNG NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIẢI PHÁP ............................... 60
3.1.1. Tính phù hợp với định hƯớng phát triển của trƯờng ............................. 60
3.1.2. Tính lựa chọn Ưu tiên .................................................. ......................... 62
3.1.3. Tính phù hợp với khả năng liên kết và hợp tác trong đào tạo ............... 63
3.1.4. Tính phù hợp với nội dung và qui trình kiểm định chất lƯợng theo
tiêu chuẩn kĩ năng nghề .................................................. ....................... 63
3.2. NỘI DUNG CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÍ ĐÀO TẠO ............................ 64
3.2.1. Các giải pháp hành chính và tổ chức .................................................. .. 64
3.2.2. Các giải pháp quản lí nhân sự đào tạo .................................................. 68
3.2.3. Các giải pháp quản lí quá trình đào tạo ................................................ 71
3.2.4. Các giải pháp quản lí tài chính và cơ sở vật chất-kĩ thuật..................... 76
3.3. KHẢO NGHIỆM CÁC GIẢI PHÁP .................................................. .... 79
3.3.1. Tổ chức khảo nghiệm .................................................. ........................ 79
3.3.2. Kết quả khảo nghiệm .................................................. ......................... 80
3.4. KẾT LUẬN CỦA CHƯƠNG 3 .................................................. ............ 83
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................. .......... 84
1. KẾT LUẬN .................................................. ............................................. 84
2. KIẾN NGHỊ .................................................. ............................................ 85
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................... 87

Trả Lời Với Trích Dẫn