View Single Post
  #1  
Old 07-19-2012, 06:53 PM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Thực trạng và những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh vật tư nông nghiệp của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp thái nguyên

MỤC LỤC
Trang phụ bìa
Lời cam đoan .................................................. .................................................. ........ i
Lời cảm ơn .................................................. .................................................. .......... ii
Mục lục .................................................. .................................................. ............. iii
Danh mục các chữ viết tắt .................................................. .................................... vi
Danh mục các bảng .................................................. ............................................. vii
Danh mục các sơ đồ, biểu đồ .................................................. ............................ viii

PHẦN MỞ ĐẦU .................................................. .................................................. ..... i
1. Tính cấp thiết của đề tài .................................................. .................................... 1
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài .................................................. ........................ 3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài .................................................. .... 3
3.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài .................................................. ................ 3
3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài .................................................. ................... 3
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn .................................................. ..... 4
5. Bố cục của luận văn .................................................. .......................................... 4
Chương I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KINH
DOANH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY
VẬT Tư NÔNG NGHIỆP .................................................. ...................................... 5
1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH ...................... 5
1.1.1. Các khái niệm cơ bản về hiệu quả .................................................. .......... 5
1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh .................................................. .......... 8
1.2. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ
ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TÁC KINH DOANH VẬT Tư NÔNG NGHIỆP ........ 9
1.2.1. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ....................................... 9
1.2.2. Những đặc điểm của công tác kinh doanh vật tư nông nghiệp ............... 12
1.3. NHỮNG NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HưỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ
KINH DOANH ................................ ................................ ................................ ................................ .........13
1.3.1. Ảnh hưởng của môi trường vĩ mô tới hiệu quả kinh doanh .................... 13
1.3.2. Tác động của môi trường vi mô tới hoạt động kinh doanh ..................... 16
1.4. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................. ................ 20
1.4.1. Chọn điểm nghiên cứu .................................................. .......................... 20
1.4.2. Thu thập số liệu .................................................. ..................................... 21
1.4.3. Các chỉ tiêu phân tích .................................................. ............................ 22
1.5. KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH VẬT Tư
NÔNG NGHIỆP CỦA MỘT SỐ NưỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM ...... 29
1.5.1. Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả kinh doanh vật tư nông nghiệp của
một số nước trên thế giới .................................................. ..................... 29
1.5.2. Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả kinh doanh vật tư nông nghiệp của
một số Công ty tại Việt Nam .................................................. ............... 30
Chương II. THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ
KINH DOANH VẬT Tư NÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT
Tư NÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN .................................................. ......... 35
2.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT Tư NÔNG
NGHIỆP THÁI NGUYÊN .................................................. ........................... 35
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên ....... 35
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Vật tư
Nông nghiệp Thái Nguyên .................................................. .................. 35
2.1.3. Nguyên tắc tổ chức, quản lý và điều hành của Công ty Cổ phần Vật
tư Nông nghiệp Thái Nguyên .................................................. .............. 37
2.1.4. Mục tiêu hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Công ty cổ phần vật
tư nông nghiệp Thái Nguyên .................................................. ............... 37
2.1.5. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp
Thái Nguyên .................................................. ........................................ 38
2.2. THỊ TRưỜNG VẬT Tư NÔNGNGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬT Tư NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN................................ 41
2.3. THỰC TRẠNG KINH DOANH VẬT Tư NÔNG NGIỆP VÀ NÂNG
CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH VẬT Tư NÔNG NGHIỆP CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT Tư NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN........... 47
2.3.1. Thực trạng kinh doanh và hiệu quả kinh doanh vật tư nông nghiệp
của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên ......................... 47
2.3.2. Hiệu quả xã hội .................................................. ..................................... 56
2.3.3. Hiệu quả về môi trường .................................................. ........................ 60
2.3.4. Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật
tư Nông nghiệp Thái Nguyên .................................................. ................ 61
2.4. TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRưỜNG KINH DOANH TỚI HIỆU QUẢ
KINH DOANH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN VẬT Tư NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN .............................. 64
2.4.1. Tác động của môi trường vi mô tới hoạt động kinh doanh và nâng
cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp
Thái Nguyên .................................................. ............................................. 64
2.3.2. Tác động của môi trường vĩ mô tới hoạt động kinh doanh và nâng
cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp
Thái Nguyên .................................................. ............................................. 75
Chương III. PHưƠNG HưỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH VẬT Tư NÔNG NGHIỆP
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT Tư NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN ..............92
3.1. QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH
VẬT Tư NÔNG NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT Tư NÔNG
NGHIỆP THÁI NGUYÊN .................................................. ......................... 92
3.2. NHỮNG CĂN CỨ VÀ ĐỊNH HưỚNG CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU
QUẢ KINH DOANH VẬT Tư NÔNG NGHIỆP CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬT Tư NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN .................................. 93
3.2.1. Những căn cứ chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty
Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên ............................................ 93
3.2.2. Những định hướng, mục tiêu chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh doanh
của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên ........................ 94
3.3. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH
DOANH VẬT Tư NÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT Tư
NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN........................................... ................................ 94
3.3.1. Giải pháp phát triển và tìm kiếm thị trường tiêu thụ vật tư nông
nghiệp của Công ty .................................................. ................................ 94
3.3.2. Kinh doanh sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, sản phẩm mới, đa
dạng hoá sản phẩm .................................................. ................................. 98
3.3.3. Chiến lược giá cả hợp lý, phù hợp với người tiêu dùng ......................... 99
3.3.4. Lựa chọn kênh phân phối và các trung gian phân phối hợp lý, hiệu quả ....... 101
3.3.5. Tăng cường các hoạt động xúc tiến hỗn hợp nhằm thúc đẩy tiêu thụ
vật tư nông nghiệp của Công ty .................................................. ........... 104
3.3.6. Tăng cường huy động vốn, sử dụng vốn hợp lý để nâng cao hiệu quả
kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên ......... 106
3.3.7. Nâng cao nhanh trình độ, năng lực cho người lao động, trình độ tổ
chức quản lý cho đội ngũ cán bộ trong hoạt động kinh doanh của
Công ty .................................................. ................................................. 109
3.3.8. Vận dụng tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước trong nâng cao
hiệu quả kinh doanh vật tư nông nghiệp của Công ty ........................... 113
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................. .............................. 115
I. KẾT LUẬN .................................................. .................................................. .. 115
II. KIẾN NGHỊ .................................................. .................................................. 117
1. Về phía Công ty .................................................. ........................................ 117
2. Về phía Nhà nước .................................................. ..................................... 118
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................. .................................. 120
Phụ lục .................................................. .................................................. ................ 123

Trả Lời Với Trích Dẫn