View Single Post
  #1  
Old 07-19-2012, 05:26 PM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Hội nông dân tỉnh thái nguyên trong thời kì công nghiệp hoá - hiện đại hoá (giai đoạn 1997 – 2007)

MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU .................................................. .................................................. ....................... 1
CHưƠNG 1: HỘI NÔNG DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN TRưỚC NĂM 1997.............. 7
1.1- Khái quát điều kiện tự nhiên, xã hội tỉnh Thái Nguyên. ........................................... 7
1.1.1- Điều kiện tự nhiên .................................................. .......................................... 7
1.1.2- Điều kiện xã hội: .................................................. .......................................... 12
1.2 - Sự hình thành và phát triển của Hội Nông dân Thái Nguyên qua các thời kì. ........ 13
CHưƠNG 2: HỘI NÔNG DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG THỜI KÌ CNH –
HĐH (1997 – 2007) .................................................. .................................................. .... 22
2.1. Một số vấn đề lí luận chung về CNH – HĐH .................................................. ....... 22
2.2. Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên trong thời kì CNH - HĐH.................................... 33
2.2.1. Củng cố, phát triển tổ chức Hội các cấp............................................. .............. 33
2.2.2. Tuyên truyền, vận động hội viên áp dụng tiến bộ khoa học- kĩ thuật để phát
triển sản xuất. .................................................. .................................................. ....... 35
2.2.3. Tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo .................................................. ... 43
2.2.4. Tham gia cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở
khu dân cư ”. .................................................. .................................................. ........ 48
2.2.5. Tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng nông thôn mới. .............................. 49
CHưƠNG 3: VỊ TRÍ, VAI TRÒ HỘI NÔNG DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
TRONG SỰ NGHIỆP CNH - HĐH .................................................. ............................. 52
3.1 Vị trí của Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên .................................................. ............ 52
3.2 Vai trò của Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên .................................................. ......... 53
3.2.1 Vai trò tổ chức, giáo dục, vận động hội viên nông dân trong tỉnh thực hiện
thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội. .................................................. ..................... 53
3.2.2 Vai trò tổ chức, mở rộng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân sản
xuất, nâng cao đời sống .................................................. .......................................... 55
3.2.3 Vai trò tổ chức, động viên nông dân xây dựng nông thôn mới .......................... 59
KẾT LUẬN .................................................. .................................................. ................. 60
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................. ............................................ 64
PHỤ LỤC............................................. .................................................. ..... 73

Trả Lời Với Trích Dẫn