View Single Post
  #1  
Old 07-02-2012, 11:25 PM
duongdd duongdd is offline
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,439
Send a message via Yahoo to duongdd


Ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) để dự báo xói mòn đất huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang

MỞ ĐẦU .................................................. .................................................. ...................... 6
1. Đặt vấn đề .................................................. ....................................6
2. Mục đích nghiên cứu .................................................. .................................................. ........7
3. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu............................................. .................................................7
4. Khối lượng và cấu trúc luận văn .................................................. .......................................7
Chương 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .................................................. .... 9
1.1. Xói mòn đất và các nhân tố ảnh hưởng đến xói mòn đất .................................................9
1.1.1. Xói mòn đất .................................................. .................................................. .. 9
1.1.2. Các quá trình xói mòn đất .................................................. .............................. 9
1.1.2.1. Xói lở sông suối .................................................. ....................................... 9
1.1.2.2. Xói mòn và rửa trôi bề mặt .................................................. .................... 10
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến xói mòn đất .................................................. ...... 10
1.1.3.1. Ảnh hưởng của các nhân tố khí hậu đến xói mòn đất ............................... 11
1.1.3.2. Ảnh hưởng của địa hình đến xói mòn đất ................................................. 11
1.1.3.3. Ảnh hưởng của lớp phủ thực vật đến xói mòn đất .................................... 13
1.1.3.4. Ảnh hưởng của đất đến quá trình xói mòn đất ......................................... 13
1.1.3.5. Ảnh hưởng của con người đến xói mòn đất .............................................. 13
1.2. Nghiên cứu xói mòn đất trên thế giới .................................................. ........................... 14
1.2.1. Các xu hướng mới trong nghiên cứu xói mòn ................................................. 14
1.2.2. Các phương pháp đánh giá xói mòn đất [30] ................................................. 15
1.2.3. Các mô hình đánh giá xói mòn đất .................................................. ............... 16
1.2.3.1. Mô hình kinh nghiệm .................................................. ............................. 16
1.2.3.2. Mô hình nhận thức .................................................. ................................ 22
1.3. Nghiên cứu xói mòn đất ở Việt Nam............................................... ................................ 23
1.4. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong đánh giá xói mòn đất ......................... 28
1.4.1. Sự hình thành và phát triển của GIS .................................................. ............. 28
1.4.2. Ứng dụng GIS trực tiếp xây dựng bản đồ xói mòn .......................................... 29
1.4.3. Ứng dụng GIS và mô hình hóa tính toán xói mòn đất ..................................... 30
CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN - XÃ HỘI .................................................. ..... 33
KHU VỰC NGHIÊN CỨU .................................................. ......................................... 33
2.1. Điều kiện tự nhiên .................................................. .................................................. ....... 33
2.1.1. Vị trí địa lý, địa hình .................................................. .................................... 33
2.1.1.1. Vị trí địa lý .................................................. ............................................ 33
2.1.1.2. Địa hình .................................................. ................................................ 34
2.1.2. Khí hậu, thuỷ văn .................................................. ......................................... 35
2.1.2.1. Khí hậu .................................................. ................................................. 35
2.1.2.2. Thuỷ văn .................................................. ............................................... 37
2.1.3. Thổ nhưỡng .................................................. .................................................. 38
2.1.4. Đặc điểm tài nguyên rừng .................................................. ............................ 40
2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội .................................................. .............................................. 43
2.2.1. Thành phần dân tộc và phân bố dân cư .................................................. ........ 43
2.2.2. Y tế, giáo dục[21] .................................................. ........................................ 43
2.2.3. Giao thông .................................................. .................................................. . 44
2.2.4. Tình hình phát triển sản xuất huyện Sơn Động ............................................... 44
Chương 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........... 45
3.1. Đối tượng nghiên cứu và giới hạn phạm vi nghiên cứu............................................. ..... 45
3.2. Thời gian nghiên cứu .................................................. .................................................. .. 45
3.3. Nội dung nghiên cứu .................................................. .................................................. ... 45
3.4. Phương pháp nghiên cứu .................................................. .............................................. 46
3.4.1. Ngoại nghiệp.......................................... .................................................. ...... 46
3.4.2. Nội nghiệp .................................................. .................................................. . 47
3.4.2.1. Hệ số mưa (R) .................................................. ....................................... 47
3.4.2.2. Hệ số thổ nhưỡng (K) .................................................. ............................ 49
3.4.2.3. Hệ số độ dốc (S) và chiều dài sườn dốc (L).............................................. 51
3.4.2.4. Hệ số thực bì (C) .................................................. ................................... 53
3.4.2.5. Hệ số các công trình bảo vệ đất (P) .................................................. ....... 54
3.4.2.6. Thành lập bản đồ xói mòn tiềm năng huyện Sơn Động (V)....................... 55
3.4.2.7. Thành lập bản đồ xói mòn huyện Sơn Động (A) ....................................... 55
3.4.3. Quy trình nghiên cứu .................................................. ................................... 56
3.4.3.1. Xây dựng các bản đồ đơn thành phần:........................................... .......... 56
3.4.3.2. Xây dựng bản đồ xói mòn tiềm năng và xói mòn thực tế: ......................... 56
3.5. Cơ sở tài liệu .................................................. ................... 57
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................................... 59
4.1. Xây dựng bản đồ xói mòn tiềm năng và xói mòn thực tế huyện Sơn Động ................... 59
4.1.1. Xây dựng bản đồ hệ số xói mòn do mưa (R) .................................................. . 59
4.1.2. Thành lập bản đồ hệ số kháng xói của đất (K) ................................................ 60
4.1.3. Thành lập bản đồ hệ số địa hình (LS) .................................................. ........... 62
4.1.4. Thành lập bản đồ hệ số lớp phủ thực vật (C) .................................................. 63
4.1.5. Bản đồ hệ số canh tác (P) .................................................. ............................ 65
4.1.6. Bản đồ xói mòn tiềm năng huyện Sơn Động .................................................. . 66
4.1.7. Bản đồ xói mòn huyện Sơn Động .................................................. .................. 69
4.2. Kiểm chứng kết quả nghiên cứu .................................................. ................................... 72
4.3. Ảnh hưởng biến động lớp phủ thực vật tới xói mòn đất huyện Sơn Động .................... 73
4.3. Một số đề xuất cho khu vực nghiên cứu .................................................. ....................... 74
4.3.1. Đối với khu vực xói mòn cấp 1 - Cấp không xói mòn ...................................... 74
4.3.2. Đối với khu vực xói mòn cấp 2 - Cấp ít nguy hại ............................................ 74
4.3.3. Đối với khu vực xói mòn cấp 3 - Cấp nguy hại ............................................... 75
4.3.4. Đối với khu vực xói mòn cấp 4 - Cấp rất nguy hại .......................................... 75
4.3.5. Đối với khu vực xói mòn cấp 5 - Cấp cực kỳ nguy hại .................................... 75
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................. ..................................... 77
1. Kết luận: .................................................. .............. 77
2. Kiến nghị: .......................................... 77
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................. ........................................... 78


__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn