View Single Post
  #1  
Old 07-02-2012, 11:53 PM
duongdd duongdd is offline
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,439
Send a message via Yahoo to duongdd


Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của một số giống đậu tương (Glycine Max (L.) Merrill) địa phương

Lời cam đoan............................................. .................................................. ...................i
Lời cảm ơn............................................... .................................................. ...................ii
Những chữ viết tắt............................................. .................................................. .........iii
Mục lục............................................. .................................................. ..........................iv
Danh mục các bảng............................................ .................................................. .......vii
Danh mục các hình............................................. .................................................. ........ix
MỞ ĐẦU............................................ .................................................. ........................1
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................ ............................3
1.1. Đặc điểm thực vật học và hóa sinh học hạt đậu tương........................................... 3
1.2. Nghiên cứu khả năng phản ứng của cây đậu tương đối với hạn.............................4
1.2.1. Sự phản ứng của cây đậu tương đối với hạn ở giai đoạn hạt nảy mầm...............4
1.2.2. Sự phản ứng của cây đậu tương đối với hạn ở giai đoạn cây non.......................7
1.3. Sử dụng kỹ thuật RAPD trong nghiên cứu sự đa dạng di truyền ở mức phân tử........8
1.3.1. RAPD.............................................. .................................................. ..................8
1.3.2. Nghiên cứu sự đa dạng di truyền bằng RAPD.............................................. ....10
Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..............................12
2.1. Vật liệu nghiên cứu............................................. ................................................12
2.1.1.Vật liệu thực vật............................................. .................................................. ..12
2.1.2. Các hoá chất và thiết bị.............................................. .......................................12
2.2. Phương pháp nghiên cứu............................................. .........................................13
2.2.1. Phương pháp xác định sự sinh trưởng của rễ mầm và thân mầm.....................13
2.2.2. Phương pháp hóa sinh.............................................. .........................................14
2.2.2.1. Phân tích hoá sinh giai đoạn hạt tiềm sinh.............................................. .......14
2.2.2.2. Đánh giá khả năng chịu hạn thông qua phân tích một số chỉ tiêu hoá sinh ở giai
đoạn hạt nảy mầm............................................. .................................................. .15
2.2.3. Phương pháp sinh lý............................................... ...........................................17
2.2.3.1. Đánh giá khả năng chịu hạn ở giai đoạn cây non bằng phương pháp gây hạn
nhân tạo............................................. .................................................. ........................17
2.2.3.2. Xác định hàm lượng proline........................................... ................................18
2.2.4. Phương pháp sinh học phân tử.............................................. ............................19
2.2.4.1. Phương pháp tách ADN tổng số từ mầm đậu tương......................................19
2.2.4.2. Phản ứng RAPD.............................................. ...............................................19
2.2.4.3. Phân tích số liệu RAPD.............................................. ....................................19
2.2.5. Phương pháp xử lý kết quả và tính toán số liệu............................................ ....20
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN............................................ ....................21
3.1. Kết quả phân tích tính đa dạng kiểu hình của các giống đậu tương nghiên cứu.......21
3.1.1.Đặc điểm hình thái, kích thước khối lượng và hóa sinh hạt của 16 giống đậu
tương........................................... .................................................. .......................21
3.1.1.1. Hình thái, kích thước và khối lượng hạt............................................. ............21
3.1.1.2. Hàm lượng protein, lipit............................................. ....................................23
3.1.2. Khả năng phản ứng của 16 giống đậu tương ở giai đoạn hạt nảy mầm............26
3.1.2.1. Kích thước rễ mầm và thân mầm............................................. ......................26
3.1.2.2. Hoạt độ enzym α - amilase và hàm lượng đường trong hạt nảy mầm của các
giống đậu tương dưới tác động của sorbitol 7 %................................................. .......28
3.1.2.3. Hoạt độ enzym protease và hàm lượng protein trong hạt nảy mầm của các
giống đậu tương dưới tác động của sorbitol 7 %................................................. .......33
3.1.2.4. Nhận xét.............................................. .................................................. .........38
3.1.3. Khả năng phản ứng đối với hạn của 16 giống đậu tương ở giai đoạn cây non 3 lá............39
3.1.3.1 Tỷ lệ thiệt hại............................................. .................................................. ...39
3.1.3.2. Chỉ số chịu hạn tương đối............................................ ..................................41
3.1.3.3. Hàm lượng protein và prolin............................................ ..............................42
3.1.3.4. Nhận xét.............................................. .................................................. .........46
3.1.4. Sự phân bố của các giống đậu tương nghiên cứu............................................. .46
3.2. Kết quả phân tích tính đa dạng di truyền ở mức phân tử ADN của các giống đậu
tương nghiên cứu............................................. .................................................. ..........48
3.2.1. Kết quả tách chiết ADN tổng số .................................................. .....................48
3.2.2. Phân tích sự đa hình ADN bằng kỹ thuật RAPD .............................................49
3.2.3. Nhận xét về kết quả phân tích đa hình ADN trong hệ gen của 16 giống đậu
tương địa phương.......................................... .................................................. ............60
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ............................................ ...........................................61
CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN.........................63
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................ ............................................64


__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn