View Single Post
  #1  
Old 06-28-2012, 01:17 PM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 6,812
Thanks: 6
Thanked 460 Times in 368 Posts
Send a message via Yahoo to die


Nhận dạng ảnh mặt người sử dụng mạng nơron

Võ Phúc Nguyên
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

TÓM TẮT
Bài báo trình bày một phƣơng pháp mới trong việc trích chọn đặc trƣng kết hợp với mạng nơron
để nhận dạng ảnh mặt ngƣời. Hệ thống thực hiện trích chọn các đặc trƣng mặt ngƣời từ một ảnh
theo ba phƣơng pháp: phân tích thành phần chính (PCA), phân tách tuyến tính (LDA) và biến đổi
hình thái. Sau đó bài báo trình bày về mạng nơron với thuật toán học lan truyền ngƣợc để phân
loại giúp nhận dạng các đặc trƣng đã trích chọn ở trên. Khi có yêu cầu nhận dạng, ảnh đầu vào sẽ
đƣợc trích chọn đặc trƣng, các đặc trƣng sẽ đƣợc nhận dạng qua các mạng nơron đã huấn luyện.
Tín hiệu ra của từng mạng riêng biệt sẽ đƣợc so sánh với nhau để đƣa ra câu trả lời của hệ thống.
Kết quả là, bằng việc kết hợp những đặc trƣng mang tính chất thống kê và những đặc trƣng mang
tính hình thái, hệ thống đã đạt hiệu quả khá cao so với những hệ thống nhận dạng mặt ngƣời trƣớc
đây. Đặc biệt, hệ thống nhận dạng khá tốt đối với những ảnh có nhiễu.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

NHẬN DẠNG ẢNH MẶT NGƯỜI SỬ DỤNG MẠNG NƠRON.PDF

Trả Lời Với Trích Dẫn