View Single Post
  #1  
Old 05-28-2012, 01:49 PM
duongdd duongdd is offline
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,440
Send a message via Yahoo to duongdd


Nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá kết quả học tập phần cơ học - vật lý đại cương của sinh viên trường cao đẳng kỹ thuật mỏ quảng ninh

Mở đầu

Trang
1. Lý do chọn đề tài .................................................. ............................ .. ......... .... 1
2. Mục đích nghiên cứu .................................................. ................................. . ... 3
3. Giả thuyết khoa học .................................................. ....................................... .. 3
4 . Đối tượng nghiên cứu .................................................. .................................. .. .. 3
5. Phương pháp nghiên cứu .................................................. .............................. .... 3
6. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................. .................................... 4
7. Đóng góp của luận văn .................................................. ............................. ......... 4
8. Cấu trúc của luậ n văn.............................................. ............................................ . 4

Chương I: Cơ sở lý luận về trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
1.1. Mục tiêu dạy học .................................................. ...................................... .. .. 5
1.1.1. Khái niệm, mục tiêu, mục tiêu môn học ......................................... .. 5
1.1.2. Việc cụ thể hoá các mục tiêu môn học. ............................................... 6
1.2. Cơ sở lý luận về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong quá trình
dạy học. .................................................. .................................................. ............. 9
1.2.1. Khái niệm về kiểm tra, đánh giá, kết quả học tập ............................. . 9
1.2.2. Vai trò vị trí của KTĐG trong quá trình dạy học............................ ..... 11
1..2.3. Mối quan hệ giữa mục tiêu môn học - đánh giá............................. .... 11
1.2.4. Chức năng của KTĐG .................................................. ................. ...... 12
1.2.5. Các yêu cầu sư phạm đối với việc KTĐG ..................................... ..... 13
1.2.6. Các bước trong KTĐG........................................... .............................. 16
1.3. Trắc nghiệm để KTĐG kết quả học tập của học sinh ......................................18
1.3.1. Nguồn gốc lịch sử phát triển của phương pháp trắc nghiệm................ 18
1.3.2. Trắc nghiệm khách quan - Trắc nghiệm tự luận ..................................19
1.3.3. Các dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan thường dùng .....................24
1.3.4. Một số chỉ dẫn về phương pháp soạn câu hỏi trắc nghiệm ................. 29
1.3.5.Quy trình biên s oạn đề kiểm tra trắc nghiệm ....................................... 32
1.3.6. Đánh giá câu hỏi trắc nghiệm khách quan bằng phân tích thống kê.... 34
1.3.7. Đánh giá bài trắc nghiệm khách quan.............................................. .... 38
Kết luận chương I .................................................. ............................................. 42

Chương II: Xây dựng hệ thống câu hỏi Trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá kết quả học tập sinh viên trường Cao đẳng kỹ thuật mỏ Quảng Ninh
2.1. Mục tiêu giảng dạy vật lý ở trường Cao đẳng kỹ thuật mỏ Quảng Ninh ..........43
2.1.1. Đặc điểm của việc giảng dạy............................................. ..................43
2.1.2. Yêu cầu của việc giảng dạy............................................. .....................43
2.1. 3. Mục tiêu môn học vật lý ở trường cao đẳng kỹ thuật Mỏ Quảng Ninh44
2..2.Nội dung giảng dạy Vật lý tại trường cao đẳng kỹ thuật Mỏ Quảng Ninh........45
2.3 Thực trạng kiểm tra đánh giá và thuận lợi khó khăn khi vận dụng phương pháp
trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá .................................................. .......................... 46
2.4. Soạn thảo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phần cơ học vật lý đại cương ........... 48
2.4.1 Mục tiêu dạy học vật lý đại cương phần cơ học.......... ........................... 48
2.4.2 Mục tiêu chi tiết giảng dạy vật lý đại cương phần cơ học tại trường cao
đẳng kỹ thuật Mỏ Quảng Ninh.............................................. ................................... 50
2.4.3 Ma trận đề kiểm tra theo mục tiêu giảng dạy........................................ 54
2.4.4 Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn phần
cơ học - Vật lý đại cương........................................... ..................................... 56
Kết luận chương II................................................ .................................................. .. 85

Chương III: Thực nghiệm sư phạm .......... .............................. ................................... 86
3.1. M ục đích của thực nghiệm sư phạm .................................................. ............... 86
3.2. Đối tượng thực nghiệm.......................................... ............................................ 86
3.3. Phương pháp tiến hành............................................. ......................................... 86
3.4. Các bước tiến hành .................................................. ......................................... 87
3.5. Xử lý và đánh giá kết quả thực nghiệm.......... .................................................. . 89
3.5. 1. Kết quả điểm số của bài trắc nghiệm.......................................... ............. 89
3.5. 2.Đánh giá điểm số của bài trắc nghiệm.......................................... ............ 89
3.5. 3. Đánh giá câu hỏi trắc nghiệm khách quan bằng phân tích thống kê ....... 90
3.5. 4. Đánh giá bài trắc nghiệm.......................................... ............................. 99
Kết luận chương 3................................................. .................................................. . 99
Kết luận chung............................................. .................................................. ................ ... 101
Tài liệu tham khảo


__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn