View Single Post
  #1  
Old 05-21-2012, 12:36 AM
goldacb goldacb is offline
Senior Member
 
Tham gia: Mar 2012
Tổng số bài gởi: 1,184


Hoàn thiện chiến lược Marketing cho sản phẩm bánh kẹo của Bibica

Hoàn thiện chiến lược Marketing cho sản phẩm bánh kẹo của Bibica

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
DANH MỤC BẢNG BIỂU 4
DANH MỤC HÌNH VẼ 5

Phần I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING 6

1.1. Khái niệm về chiến lược Marketing 6
1.1.1. Khái niệm về chiến lược 6
1.1.2. Khái niệm về chiến lược marketing 6
1.2. Bản chất của chiến lược Marketing 6
1.2.1. Căn cứ vào khách hàng 6
1.2.2. Căn cứ vào doanh nghiệp 6
1.2.3 Căn cứ vào đối thủ cạnh tranh 6
1.3. Vai trò của chiến lược Marketing 6
1.4. Tiến trình hoạch định: 5 bước 7
1.4.1. Xác định sứ mệnh tầm nhìn và mục tiêu 7
1.4.2. Phân tích tình hình hiện tại của tổ chức 7
1.4.3. Phân tích bối cảnh hoạt động 8
1.4.4. Định dạng các chiến lược kinh doanh 8
1.4.5: Hoạch định chiến lược marketing 10

Phần II: THỰC TRẠNG VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING TẠI CÔNG TY BIBICA 11
2.1. Giới thiệu chung về công ty Bibica 11
2.1.1. Quá trình hình thành 11
2.1.2. Quá trình phát triển của công ty Bibica 11
2.1.3. Thành tựu 12
2.2. Chiến lược kinh doanh của công ty trong thời gian qua 12
2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian qua 13
2.4. Chiến lược marketing của công ty trong thời gian qua 14
2.4.1. Chiến lược sản phẩm 14
2.4.2. Chiến lược về giá 16
2.4.3. Chiến lược phân phối 17
2.4.4. Chiến lược cổ động 19
2.4.4.2. PR: 19
2.4.4.3. Khuyến mại: 20
2.5. Đánh giá công tác thực thi chiến lược Marketing 20

Phần III: HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÔNG TY TRONG NĂM 2010 22
3.1. Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu 22
3.1.1. Tầm nhìn 22
3.1.2. Sứ mệnh 22
3.1.3. Mục tiêu 22
3.2. Chiến lược kinh doanh trong thời gian đến 22
3.2.1. Phân tích môi trường Marketing 23
3.2.1.1. Môi trường vi mô 23
3.2.1.2. Môi trường vĩ mô 25
3.2.2. Phân tích môi trường bên trong 26
3.2.2.1. Nguồn nhân lực 26
3.2.2.2. Tài chính 27
3.2.2.3. Tài sản 28
3.2.2.4. Uy tín thương hiệu 28
3.2.2.5. Sản phẩm, Marketing 28
3.3. Hoàn thiện chiến lược kinh doanh 29
3.4. Hoàn thiện chiến lược marketing 31
3.4.1. Sản phẩm 31
3.4.2. Cổ động 32
3.4.3.1. Quảng cáo: 32
3.4.3.2. PR 32
3.4.3.3. Khuyến mại: 33
3.4.3.4. Bán hàng trực tiếp: 33
KẾT LUẬN 34
LIỆU THAM KHẢO 35
PHỤ LỤC 36
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 38


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1 Chỉ số tài chính năm 2009 13
Bảng 2.2. Bảng báo giá của Bibica. 16
Bảng 2.3. Bảng báo giá của Kinh Đô. 16
Bảng 2.4. Bảng báo giá của Hải Hà. 17
Bảng 2.5. Bảng hình thức quảng cáo năm 2009 19
Bảng 2.6. Số lượng cán bộ, công nhân viên của Bibica 27
Bảng 2.7. Cơ cấu lao động theo trình độ và tính chất công việc ( Tính đến 27
tháng 12/2009) 27
Bảng 2.8. Bảng Phân tích môi trường Marketing và nhân tố bên trong công ty 29
Bảng 2.9. Phân tích SWOT: 30
Bảng 2.10. Bảng hình thức quảng cáo năm 2010 3

DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 2.1. Kết quả kinh doanh năm 2008-2009 13
Hình 2.2. Hình ảnh sản phẩm Bibica 15
Hình 2.4. Hình vẽ sơ đồ phân phối sản phẩm 18
Hình 2.5. Bibica tài trợ cho trẻ em bị xoe hóa cơ DELTA 20
Hình 2.7. Doanh thu của Bibica qua các năm 27
Hình 2.8: Các giải thưởng của Bibica 28
Hình 2.9. Sản phẩm mới của Bibica 31__________________
** **
** G.Su Thanh **
xem xong an nut Thanks nhe bạn!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trả Lời Với Trích Dẫn