View Single Post
  #1  
Old 06-25-2011, 12:02 PM
Admin's Avatar
Admin Admin is online now
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,405
Thanks: 3
Thanked 202 Times in 182 Posts
PostKế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm


LỜI MỞ ĐẦU
Chúng ta đều biết rằng hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng gắn liền với thị trường, phải nắm bắt được thị trường để quyết định vấn đề then chốt: sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? và với chi phí là bao nhiêu? Quá trình sản xuất của doanh nghiệp là sự kết hợp đồng bộ giữa ba yếu tố: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động để tạo ra sản phẩm mà doanh nghiệp mong muốn.
Sự phát triển vững mạnh của một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều nhân tố trong đó khả năng ứng xử giá linh hoạt, biết tính toán chi phí, biết khai thác những tiềm năng sẵn có của mình để giảm chi phí tới mức thấp nhất và đạt được lợi nhuận như mong muốn.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên em đã chọn đề tài:
"Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà" để làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. Mục tiêu của luận văn là vận dụng lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đã học ở trường và nghiên cứu thực tiễn từ đó phân tích, đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty.
Nội dung luận văn gồm 3 phần (ngoài mở đầu và kết luận).
Phần thứ nhất: Cơ sở lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
Phần thứ hai: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà.
Phần thứ ba: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà.
......

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN.... 1
LỜI MỞ ĐẦU.... 2
PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CFSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ........... 3
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP ... 3
1. Chi phí sản xuất...3
1. 1. Khái niệm......................................... 3
1.2. Phân loại CF.................................... 3
2. Giá thành sản phẩm . 4
2.1. Khái niệm giá thành......................... 4
2.2 Phân loại giá thành........................... 5
3. Mối quan hệ giữa CPSX và tính giá thành sản phẩm…. 5
II. KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP .. 6
1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doan nghiệp ........................ 6
1.1.Đối tượng KINH Tế tập hợp CPSX.. .6
1.2. Phương pháp KT tập hợp CPSX….. 6
2. Đánh giá SPDD cuối kỳ.…13
2.1. Đánh giá SPDD theo chi phí NVLTT hoặc chi phí NVL chính trực tiếp.............. 13
2.2. Đánh giá SPDD theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương… 13
2.3. Đánh giá SPDD theo chi phí sản xuất định mức…. 14
3. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất ….......................... 14
3.1. Đối tượng tính giá thành 14
3.2. Kỳ tính giá thành….. 14
3.3. Các phương pháp tính giá thành.. 14
III. CÁC HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP CHI SỔ KẾ TOÁN…... 17
PHẦN II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒNG TRÀ ................ 18
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊC HỒNG TRÀ... 18
1. Quá trình hình thành và phát triển 18
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy của Công ty thương mại và Du lịch Hồng Trà ...................... 19
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức sổ kế toán tại công ty thương mại và du lịch Hồng Trà.......... 21
4. Trưởng phòng kế hoạch - tài chính . 23
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒNG TRÀ. 26
1 Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành.............................. 26
2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất ...................... 26
3. Kế toán kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang... 37
4. Kế toán tính giá thành sản phẩm .. 39
PHẦN III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒNG TRÀ. 40
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG.................... 40
II. NHỮNG HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI................ 41
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CỔ PHẦN VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒNG TRÀ.................................... 41
KẾT LUẬN .................................... 44
TÀI LIỆU THAM KHẢO............ 45


File Kèm Theo
File Type: doc KT004 - KT tap hop chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty TM va Du lich Hong Tra - .doc (596.5 KB, 24 lần tải)
File Type: doc KT020 - KT chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty Cp Bonh keo Hai Ha - .doc (936.0 KB, 17 lần tải)
File Type: doc KT024 - KT tap hop chi pho SX va tonh gio thanh SP tai XN X18 - .doc (847.0 KB, 19 lần tải)
File Type: doc KT030 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai chi nhonh cty Sung Da 7 tai Hoa Bonh - .doc (404.5 KB, 14 lần tải)
File Type: doc KT037 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty CP que han dien Viet Duc - .doc (872.0 KB, 16 lần tải)
File Type: doc KT038 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty TNHH QC va TM P & G - .doc (825.5 KB, 16 lần tải)
File Type: doc KT039 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty co gioi va xoy lap 13 - Tong cty LICOG.doc (987.5 KB, 16 lần tải)
File Type: doc KT049 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP - .doc (909.0 KB, 17 lần tải)
File Type: doc KT053 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP trong DN XD co ban (cty Sung Da 12-6) - .doc (708.0 KB, 15 lần tải)
File Type: doc KT061 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty TNHH The Anh - .doc (823.0 KB, 16 lần tải)
Trả Lời Với Trích Dẫn