View Single Post
  #1  
Old 05-01-2012, 12:47 AM
rangthuahehe rangthuahehe is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709


Mẫu biên bản bàn giao tài sản

TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………………
Số: …../BB

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN
Giữa …………………………(bên giao) và
………………………….(bên nhận)

Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. tại ………… đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa …………. (bên giao) và ………… (bên nhận) thực hiện theo …………… của ………… ngày ……………..
....................


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

mau_bien_ban_ban_giao_tai_san

Trả Lời Với Trích Dẫn