View Single Post
  #1  
Old 04-30-2012, 07:53 AM
rangthuahehe rangthuahehe is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,710
Thanks: 1
Thanked 357 Times in 287 Posts


Mẫu hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất


TÊN CƠ QUAN

Số:…… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

….ngày….tháng…..năm….

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH
BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

I. PHẦN GHI CỦA CỦA CÁC BÊN
1. Bên bảo lãnh:
Ông (bà) Tuổi:
- Nghề nghiệp:
- Hộ khẩu thường trú:
2. Bên được bảo lãnh:
Ông (bà) Tuổi
- Nghề nghiệp:
- Hộ khẩu thường trú:
Hoặc Ông (bà):
- Đại diện cho (đối với tổ chức)
- Địa chỉ:
- Số điện thoại: Fax (nếu có)
...................Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

mau_hop_dong_bao_lanh_bang_gia_tri_quyen_su_dung_d at

Trả Lời Với Trích Dẫn