View Single Post
  #1  
Old 04-21-2012, 12:47 AM
goldacb goldacb is offline
Senior Member
 
Tham gia: Mar 2012
Tổng số bài gởi: 1,184
Thanks: 4
Thanked 436 Times in 292 Posts


Ngữ pháp tiếng anh THPT

Ngữ pháp tiếng Anh THPT

Baøi 1: Thì của động từ

I- Hiện tại đơn (Simple Present):

1) Caùch thaønh laäp:
- Caâu khaúng ñònh S + V(s/es); S + am/is/are
- Caâu phuû ñònh S + do/does + not + V; S + am/is/are + not
- Caâu hoûi Do/Does + S + V?; Am/Is/Are + S?
2) Caùch duøng chính:
Thì hieän taïi ñôn ñöôïc duøng ñeå dieãn taû:
2.1 Moät thoùi quen, moät haønh ñoäng ñöôïc laëp ñi laëp laïi thöôøng xuyeân. Trong
caâu thöôøng coù caùc traïng töø: always, often, usually, sometimes, seldom, rarely,
every day/week/month …
Ex: Mary often gets up early in the morning.
2.2 Moät söï thaät luùc naøo cuõng ñuùng, moät chaân lyù.
Ex: The sun rises in the east and sets in the west.
2.3 Moät haønh ñoäng trong töông lai ñaõ ñöôïc ñöa vaøo chöông trình,keá hoaïch.
Ex: The last train leaves at 4.45.

II- Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous):
1) Caùch thaønh laäp:
- Caâu khaúng ñònh S + am/is/are + V-ing
- Caâu phuû ñònh S + am/is/are + not + V-ing
- Caâu hoûi Am/Is/Are + S + V-ing?
2) Caùch duøng chính:
Thì hieän taïi tieáp dieãn duøng ñeå dieãn taû:
2.1 Moät haønh ñoäng ñang dieãn ra ôû hieän taïi (trong luùc noùi); sau caâu meänh
leänh, ñeà nghò. Trong caâu thöôøng coù caùc traïng töø: now, right now, at the moment,
at present, …
Ex: What are you doing at the moment?
- I’m writing a letter.
Be quiet! My mother is sleeping.
2.2 Moät haønh ñoäng ñaõ ñöôïc leân keá hoaïch thöïc hieän trong töông lai gaàn.
Ex: What are you doing tonight?
- I am going to the cinema with my father.
2.3 Moät haønh ñoäng nhaát thôøi khoâng keùo daøi laâu, thöôøng duøng vôùi today,
this week, this month, these days, …
Ex: What is your daughter doing these days?
- She is studying English at the foreign language center.
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Ngữ pháp tiếng anh THPT

__________________
** **
** G.Su Thanh **
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 thành viên cảm ơn bài viết này của goldacb
LOAN TÂY NGUYÊN (12-14-2012), longngoc (11-12-2012)