View Single Post
  #1  
Old 04-10-2012, 08:08 PM
rangthuahehe rangthuahehe is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709


Khảo sát,nghiên cứu lễ hội Chọi trâu,đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng

Khảo sát,nghiên cứu lễ hội Chọi trâu,đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ du khách


Mục Lục

LỜI MỞ ĐẦU .1
PHẦN MỞ ĐẦU . . .2
1. Lý do chọn đề tài. 2
1.1 Lý do khách quan 2
1.2 Lý do chủ quan 3
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài .5
3. Đối tượng và pham vi nghiên cứu . .5
3.1 Đối tượng nghiên cứu 5
3.2 Phạm vi nghiên cứu .5
4. Nhiệm vụ nghiên cứu 5
5. Phương pháp nghiên cứu đề tài 6
PHẦN NỘI DUNG .7
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỄ HỘI . 7
1. Khái quát chung về lễ hội ở Việt Nam. 7
1.1 Khái niệm và mối Quan hệ “lễ” và “hội” . .8
1.1.1 Khái niệm về “Lễ” 8
1.1.2 Khái niệm về “Hội” 8
1.1.3. Mối Quan hệ giữa Lễ và Hội. .9
1.2 Phân loại lễ hội 10
1.2.1.Căn cứ theo mục đích tổ chức. 10
1.2.2 Căn cứ vào thời gian hình thành và Phát triển của lễ hội. 13
1.3 Đặc điểm lễ hội truyền thống ở Việt Nam . .15
1.3.1 Về thời gian. .15
1.3.2 Về không gian linh thiêng. 15
1.3.3 Về quy trình lễ hội 16
2. Ảnh hưởng của lễ hội truyền thống Việt Nam ở các mặt trong xã hội. .16
2.1 Ảnh hưởng của lễ hội đối với kinh tế. 16
2.2 Ảnh hưởng của lễ hội đối với Chính trị xã hội. .17
2.3 Ảnh hưởng của lễ hội đối với văn hoá. 18
3. Mối Quan hệ giữa lễ hội và du lịch .19
3.1 Tác động của lễ hội đối với du lịch. .19
3.2 Tác động của Du lịch đối với lễ hôi. .19
4. Thực trạng Du lịch lễ hội ở Việt Nam. .21
4.1 Tiềm năng Du lịch lễ hội ở Việt Nam. .21
4.2 Thực trạng các chương trình Du lịch lễ hội ở Việt Nam. 21
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA LỄ HỘI CHỌI TRÂU ĐỐI VỚI HOẠT
ĐỘNG Kinh doanh Du lịch 23
1. Khái quát Quận Đồ Sơn -TP Hải Phòng. .23
1.1 Khái quát Hải Phòng 23
1.2 Khái quát về Quận Đồ Sơn 25

1.2.1 Vị trí .26
1.2.2 Lịch sử 26
1.2.3 Điều kiện kinh tế – xã hội . .28
1.2.4 Tiềm năng du lịch. 29
2. Lễ hội Chọi Trâu xưa và nay. 29
2.1 Lễ hội Chọi Trâu xưa .30
2.1.1 Mục đích tổ chức 31
2.1.2 Thời gian tổ chức 31
2.1.3 Không gian, địa điểm tổ chức .31
2.1.4 Đối tượng tôn thờ .32
2.1.5 Quá trình chuẩn bị 32
2.1.6 Cách thức tổ chức. 35
2.2 Lễ hội Chọi Trâu nay . 37
2.3 Đánh giá về lễ hội Chọi Trâu . 43
3. Ảnh hưởng của lễ hội chọi trâu tới hoạt động Du lịch của Đồ Sơn. 44
3.1 Lễ hội làm tăng sức hấp dẫn của Du lịch Đồ Sơn. 44
3.2 Lễ hội quảng bá được hình ảnh của Đồ Sơn đối với du khách. 44
4. Kết quả đã đạt được của lễ hội chọi trâu. .45
4.1 Số lượng khách tham gia lễ hội . .45
4.2 Doanh thu lợi nhuận từ lễ hội 46
5. Những tồn tại của lễ hội chọi trâu. .46
6. Nguyên nhân của những tồn tại. 48
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ CỦA LỄ HỘI CHỌI
TRÂU . . .49
1.Giải pháp của nhà nước. .49
2. Giải pháp của chính quyền địa phương 50
3. Giải pháp của ban tổ chức lễ hội. .51
KẾT LUẬN .54
1. Kết quả đạt được của đề tài 54
2. Lời cảm ơn 57
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN . 58
Tài liệu tham khảo .5 9
Mục Lục 60

Trả Lời Với Trích Dẫn