Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-21-2012, 03:52 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng VIETCOMBANK

Lời mở đầu 1
Chương I Một số vấn đề cơ bản về tài trợ cho xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại. 4
1. Một số vấn đề cơ bản về hoạt động xuất nhập khẩu 4
1. 1. Sự cần thiết của hoạt động xuất nhập khẩu. 4
1. 2. Nhu cầu tài trợ xuất nhập khẩu. 6
1.3. Các nguồn tài trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu. 10
2. Tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu. 12
2.1. Khái niệm, Vai trò của tín dụng ngân hàng 12
2.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng 12
2.1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu. 12
2.2. Các hình thức tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại. 14
2.2.1. Cho vay trong khuôn khổ thanh toán bằng L/C 14
2.2.2. Cho vay trong khuôn khổ phương thức nhờ thu kèm chứng từ 16
2.2.3. Cho vay trên cơ sở hối phiếu 16
2.2.4. Một số hình thức tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu khác 18
3. Rủi ro trong tín dụng tài trợ XNK của ngân hàng thương mại 21
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại ở Việt Nam 23
4.1. Chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước 23
4.2. Môi trường kinh tế chính trị, xã hội trong và ngoài nước 24
4.3. Khả năng ý thức thanh toán của doanh nghiệp XNK 25
4.4. Năng lực cho vay của ngân hàng 25
4.5. Các nhân tố khác 25
Chương II Thực trạng hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng ngoại thương Hà Nội. 27
1. Khái quát về NHNT Hà Nội 27
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNT Hà Nội 27
1.2. Cơ cấu tổ chức của NHNT Hà Nội 27
2. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNT Hà Nội. 28
2.1. Về huy động vốn. 28
Ban Giám Đốc
Phòng Ngân quỹ
2.2. Về công tác sử dụng vốn. 29
2.3. Về công tác thanh toán xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại tệ. 30
2. 4. Về công tác Kế toán, Thanh toán Ngân hàng 31
2.5. Về dịch vụ kiều hối, thẻ và bảo lãnh Ngân Hàng 32
3. Thực trạng hoạt động tín dung xuất nhập khẩu tại NHNT Hà nội. 33
3.1. Về công tác huy động vốn 34
3.2. Về hoạt động sử dụng vốn tài trợ các hoạt động xuất nhập khẩu 35
3.3. Đánh giá hoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu nhập khẩu tại Ngân hàng ngoại thương Hà Nội 41
3. 3. 1 Những mặt tích cực đạt được 41
3.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân 44
3.3.2.2. Nguyên nhân 47
CHƯƠNG III GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ MỞ RỘNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NHNT HÀ NỘI 54
1 Định hướng hoạt động năm 2003 của NHNT Hà nội 54
1.1. Định hướng chung 54
1.2. Phương hướng trong hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu 55
2. Giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng tài trợ XNK tại NHNT Hà Nội 55
2.1. Nhóm giải pháp về quản trị điều hành 56
2.1.1 Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn 56
2.1.2. Định hướng chiến lược tài trợ 57
2.2. nhóm giải pháp về nghiệp vụ tín dụng tài trợ XNK 57
2.2.1. Nâng cao chất lượng thẩm định dự án XNK 57
2.2.2. Quản lý tài sản thế chấp cầm cố 59
2.2.3. Quản lý rủi ro trong tín dụng tài trợ XNK 60
2.2.4. Đa dạng hoá các hình thức tín dụng tài trợ XNK 61
2.3. Chiến lược con người và công nghệ ngân hàng 63
2.3.1. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng 63
2.3.2. Đào tạo, tuyển chọn cán bộ tín dụng 63
2. 4. Chính sách khách hàng 65
3. Khuyến nghị 67
3.1. Đối với các cơ quan quản lý vĩ mô 67
3.2. Đối với NHNT Việt Nam 69
3.3. Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh XNK 69
KẾT LUẬN 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO 72
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

tin_dung_tai_tro_xuat_nhap_khau_tai_ngan_hang_viet combank

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 11:26 PM
|