Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 06-19-2013, 10:42 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế hợp tác xã ở Việt Nam

Tính cấp thiết của đề tài
Đến nay trên cả nước có 16.899 HTX, trong đó có 9.313 HTX nông nghiệp và
dịch vụ tổng hợp, 515 HTX thương mại - dịch vụ, 2.325 HTX công nghiệp - tiểu
thủ công nghiệp, 542 HTX xây dựng, 591 HTX thuỷ sản, 1.086 HTX giao thông
vận tải và 1.629 các loại hình HTX khác. Đó là một lực lượng hùng hậu khi kinh tế
HTX phát triển trong cơ chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Tuy nhiên việc đổi mới hoạt động, cũng như đổi mới quản lý kinh tế hợp
tác xã cũng đặt ra nhiều vấn đề cấp bách để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
Đảng và nhà nước đưa ra nhiều chủ trương, chính sách quan trọng và không
ngừng được hoàn thiện, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động của
kinh tế hợp tác xã.
Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX và lần thứ X đều đã
khẳng định: “Kinh tế Nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền
tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân” và “Kinh tế tập thể phát triển với
nhiều hình thức hợp tác đa dạng, trong đó hợp tác xã là nòng cốt”.
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đã chính thức gia nhập tổ chức thương
mại thế giới - WTO từ ngày 7-11-2006, song thực tiễn đặt ra là những người sản
xuất nhỏ lẻ, vốn ít, năng lực tiếp cận với thị trường hạn chế, nên thường là những
người yếu thế, bị thua thiệt trong cạnh tranh của quá trình hội nhập. Vì vậy mô
hình kinh tế hợp tác xã có vai trò rất quan trọng liên kết họ lại, là cầu nối về vốn,
công nghệ, thị trường và thông tin khác, để họ đứng vững trong cạnh tranh.
Như vậy phát triển kinh tế hợp tác xã còn có ý nghĩa kinh tế - xã hội sâu sắc,
được đặt ra từ chính quá trình hội nhập.
Song một trong những nhân tố rất quan trọng để cho kinh tế hợp tác xã hoạt
động có hiệu quả và phát triển được thì đòi hỏi phải có vốn. Nhưng một thực tế
đặt ra là vốn tự có của hợp tác xã rất hạn chế, mà chủ yếu tồn tại dưới dạng
quyền sử dụng đất, trụ sở và nhà xưởng cũ nát, công nợ dây dưa, vốn đóng góp
bằng tiền của xã viên cũng rất ít, nên phải trông chờ chủ yếu vào vốn vay ngân
2
hàng thương mại. Như vậy, muốn kinh tế HTX phát triển thì vai trò của tín dụng
ngân hàng là rất quan trọng. Tuy nhiên, đa số các HTX không vay được vốn ngân
hàng để phát triển sản xuất kinh doanh. Ngược lại, các NHTM cũng không mở rộng
được quy mô vốn cho vay kinh tế hợp tác xã do không đảm bảo được các điều kiện
theo chính sách tín dụng hiện hành. Mâu thuẫn này đã, đang rất gay gắt trong thực
tiễn cần được giải quyết. Chính vì vậy Luận án lựa chọn đề tài: “Tín dụng ngân
hàng góp phần phát triển kinh tế hợp tác x∙ ở Việt Nam” để nghiên cứu là xuất
phát từ yêu cầu cấp bách đặt ra trong thực tiễn nói trên.
2. Mục đích nghiên cứu
- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về vai trò của TDNH đối với
phát triển kinh tế HTX trong nền kinh tế thị trường.
- Phân tích rõ thực trạng và đánh giá thực trạng tín dụng ngân hàng đối với
phát triển kinh tế HTX tại Việt Nam giai đoạn 2000 - 2007.
- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả tín dụng để phát
triển kinh tế HTX tại Việt Nam trong thời gian tới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
+ Đối tượng nghiên cứu:
- Những vấn đề lý luận cơ bản về tín dụng ngân hàng góp phần phát triển
kinh tế HTX trong nền kinh tế thị trường.
- Thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế
HTX ở Việt Nam.
- Các giải pháp tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế
HTX ở Việt Nam trong thời gian tới.
+ Phạm vi nghiên cứu:
- Nghiên cứu kinh tế Hợp tác xã là một trong số các hình thức chủ yếu về
liên kết, hợp tác của kinh tế tập thể được điều chỉnh bởi Luật hợp tác xã.
- Kinh tế hợp tác xã tức là tính hiệu quả thiết thực, vai trò của hợp tác xã
đối với xã viên, đối với sự phát triển kinh tế nhiều thành phần.
4. Phương pháp nghiên cứu
Luận án sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế, từ
các phương pháp truyền thống, như duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, điều tra,
3
phân tổ thống kê, so sánh, đến các phương pháp phân tích hoạt động kinh tế,
phỏng vấn, chọn mẫu, với sự trợ giúp của kỹ thuật vi tính và tham khảo các
công trình nghiên cứu khác có liên quan để làm nổi bật kết quả nghiên cứu
của đề tài.
5. Kết cấu của Luận án
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng góp phần phát
triển kinh tế hợp tác xã
Chương 2: Thực trạng tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế hợp
tác xã ở Việt Nam
Chương 3: Giải pháp tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế hợp
tác xã ở Việt Nam


Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 05:52 PM
|