Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-14-2012, 12:46 AM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to dieThực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững trên địa bàn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang

MỤC LỤC
Trang
PHẦN MỞ ĐẦU .................................................. ............................................ 1
1- Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài .................................................. ... 1
2- Mục tiêu nghiên cứu .................................................. ................................. 2
2.1- Mục tiêu chung .................................................. ......................................... 2
2.2 - Mục tiêu cụ thể .................................................. ........................................ 2
3- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................. .............. 3
3.1- Đối tượng nghiên cứu .................................................. .............................. 3
3.2- Phạm vi nghiên cứu .................................................. ................................. 3
3.2.1- Phạm vi về không gian.............................................. .............................. 3
3.2.2- Phạm vi về thời gian .................................................. ............................. 3
4- Đóng góp mới của luận văn .................................................. ........................ 3
5- Bố cục của luận văn .................................................. .................................... 4
Chương 1
TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............. 6
1.1- TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU ................................................ 6
1.1.1- Cơ sở lý luận về phát triển bền vững .................................................. .... 6
1.1.2- Cơ sở thực tiễn .................................................. .................................... 16
1.2- PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................. ....... 29
1.2.1- Câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết ................................................. 29
1.2.2- Các phương pháp nghiên cứu .................................................. ............ 29
1.2.3- Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu .................................................. ....... 32
Chương 2
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
LỤC NGẠN .................................................. .................................................. .......... 35
2.1- Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội huyện lục ngạn, tỉnh Bắc Giang ......... 35
2.1.1- Điều kiện tự nhiên .................................................. ............................... 35
2.1.2- Điều kiện kinh tế- xã hội .................................................. .................... 37
2.1.3- Một số thuận lợi, khó khăn chung của điều kiện tự nhiên, kinh tế
xã hội với tình hình phát triển cây ăn quả ở Lục Ngạn ................................... 41
2.2. Thực tạng sản xuất và phát triển cây ăn quả ở Lục Ngạn ................. 43
2.2.1. Một số nhân tố sản xuất, phát triển cây ăn quả ở Lục Ngạn ................. 43
2.2.2- Những ảnh hưởng của cơ chế chính sách Nhà nước và khoa học
công nghệ đối với phát triển cây ăn quả ở huyện Lục Ngạn ................ 53
2.2.3- Kết quả sản xuất cây ăn quả trong vùng nghiên cứu ............................ 56
2.2.4- Những ảnh hưởng của phát triển cây ăn quả đối với môi trường
sinh thái .................................................. ............................................. 64
2.2.5- Hiệu quả xã hội từ sản xuất phát triển cây ăn quả ................................ 68
2.2.6- Những nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình phát triển và
hiệu quả kinh tế sản xuất cây ăn quả .................................................. ... 69
2.2.7- Một số kết luận về thực trạng phát triển cây ăn quả theo hướng
bền vững ở huyện Lục Ngạn .................................................. ............... 73
Chương 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢTHEO HƯỚNG
BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN ............................................ 76
3.1- Quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển cây ăn quả .................... 76
3.1.1- Những quan điểm phát triển cây ăn quả ............................................... 76
3.1.2- Một số chỉ tiêu phát triển KT-XH huyện Lục Ngan đến năm 2010 ..... 78
3.1.2- Định hướng phát triển cây ăn quả .................................................. ...... 78
3.2- Một số giải pháp phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện
Lục Ngạn theo hướng bền vững .................................................. ........... 81
3.2.1- Quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển cây ăn quả ............................... 81
3.2.3- Tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh cho người lao động ........... 86
3.2.4- Bảo quản trước, sau thu hoạch và chế biến .......................................... 87
3.2.5- Các giải pháp về kỹ thuật .................................................. ................... 91
3.2.6- Thị trường và dịch vụ .................................................. ......................... 97
3.2.7- Cơ chế chính sách .................................................. ........................... 100
3.3- DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.......................................... ............. 107
3.3.1- Về kết quả và hiệu quả kinh tế đến năm 2010 .................................... 107
3.3.2- Về bảo vệ môi trường sinh thái .................................................. ........ 109
3.3.3- Về xã hội .................................................. ........................................... 111
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
1- Kết luận .................................................. .................................................. . 114
2- Đề nghị .................................................. .................................................. .. 116
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................. ........................... 117
PHỤ LỤC .................................................. .................................................. .. 120


Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, top keywords, mod skin lol, mod khung lol Tải mod skin lol hay lien minh huyen thoai mod,lol mod gồm mod tuong lol,mod map lol giúp việc mod skin vn đẹp hơn, phải tai lien minh huyen thoai trước, mod skin yasuo, mod skin - How Long Does Weed Stay in Your System - How Long Does Marijuana Stay in Your System - How Long Does Nicotine Stay in Your System
Xin thông báo, bây giờ là 07:27 AM
|