Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 10-06-2012, 01:18 PM
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,440
Send a message via Yahoo to duongddPhân tích hợp chất bằng quang phổ

Đề mục Trang
MỤC LỤC .................................................. .................................................. ...... 1
GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN .................................................. ................................ 6
Vị trí, ý nghĩa, vai trò mô đun .................................................. ....................... 6
Mục tiêu của môdun .................................................. .................................... 6
Mục tiêu thực hiện của mô đun .................................................. ................... 6
CÁC HÌNH THỨC DẠY VÀ HỌC .................................................. .................... 7
YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH MÔ ĐUN .......................................... 8
Về kiến thức .................................................. ................................................. 8
Về kỹ năng .................................................. .................................................. . 8
Về thái độ .................................................. .................................................. ... 8
Cách đánh giá .................................................. .............................................. 8
BÀI 1. QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI........................................... ....................... 9
Mã bài. HD E1 .................................................. ................................................. 9
Giới thiệu .................................................. .................................................. ... 9
Mục tiêu thực hiện .................................................. ....................................... 9
Nội dung chính .................................................. ............................................. 9
1. Một số khái niệm về các loại dao động ................................................. 9
2. Các loại dao động .................................................. .............................. 13
2.1. Dao động quay của phân tử và quang phổ quay (Phổ hồng ngoại
xa) 13
2.2. Dao động điều hòa .................................................. ...................... 14
2.3. Dao động không điều hòa .................................................. ............... 16
2.4. Dao động quay .................................................. ............................... 17
2.5. Dao động riêng của phân tử .................................................. ........ 17
2.6. Dao động nhóm (hay còn gọi là dao động nhóm chức) và tần số đặc
trưng .................................................. .................................................. .... 19
3. Tần số đặc trưng, các yếu tố ảnh hưởng ................................................ 20
3.1. Ảnh hưởng của trạng thái tập hợp ................................................ 21
3.2. Ảnh hưởng của liên kết hydro nội phân tử .................................... 21
3.3. Ảnh hưởng của dung môi .................................................. ............... 23
4. Máy quang phổ hồng ngoại và các điều kiện ghi phổ ............................. 24
4.1. Máy quang phổ hồng ngoại hai chùm tia ...................................... 24

4.2. Máy quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier gồm các bộ phận
chính sau .................................................. ............................................... 26
4.3. Chuẩn bị mẫu ghi phổ hồng ngoại .................................................. .. 28
5. Ứng dụng của phổ hồng ngoại trong phân tích hợp chất hữu cơ, hóa
dầu 29
5.1 Các tần số đặc trưng của hợp chất hữu cơ hydrocacbon ................. 30
5.2. Hydrocacbon khong no (olephin) .................................................. .... 33
5.3. Hydrocacbon thơm (Aromatic) .................................................. .... 34
5.4. Hidrocacbon axetilenic .................................................. ................ 37
5.5. Hydrocabon liên hợp .................................................. ...................... 37
5.6. Các hợp chất hữu cơ với các nhóm chức khác nhau ..................... 38
6. Phân tích định tính và định lượng .................................................. .......... 53
6.1. Phân tích định tính .................................................. .......................... 53
6.2. Phương pháp định lượng .................................................. ........... 53
7. Các tần số đặc trưng của các hợp chất hydrocacbon ......................... 55
7.1. Hydrocacbon no (Ankan) .................................................. ............. 55
7.2. Hydrocacbon không no (Anken) .................................................. .. 56
7.3. Hợp chất vòng thơm (Aromatic) .................................................. .. 57
7.4. Hợp chất cơ kim .................................................. ............................. 58
7.5. Hợp chất dị vòng .................................................. ............................. 58
8. Công thức thực nghiệm J.Brand........................................... ................... 59
8.1. Các hướng đi khi giải phổ hồng ngoại ......................................... 60
8.2. Một số bài tập ví dụ về giải phổ hồng ngoạ1. .............................. 60
9. Thực hành phân tích hợp chất hydrocacbon parafin, naphten,
hydrocacbon thơm trong phân đoạn dầu mỏ bằng phổ hồng ngoại. ........... 63
9.1. Các công việc chuẩn bị .................................................. ............... 63
9.2. Cách tiến hành thí nghiệm .................................................. .............. 64
9.3. Đo phổ hồng ngoại của mẫu trên máy IR ......................................... 65
9.5. Tính toán .................................................. ..................................... 65
10. Câu hỏi và bài tập giải phổ hồng ngoại ............................................ 67
BÀI 2. QUANG PHỔ HẤP THU NGUYÊN TỬ (AAS) ...................................... 71
Mã bài. HD K2 .................................................. ............................................... 71
Giới thiệu .................................................. .................................................. . 71
Mục tiêu thực hiện .................................................. ..................................... 71
Nội dung .................................................. .................................................. .. 71
1. Cơ sở của phương pháp phổ hấp thu nguyên tử .................................... 71

1.1. Nguyên tắc và lý thuyết của phổ AAS .............................................. 71
1.2. Sự nguyên tử hóa .................................................. ........................... 74
1.3.Mối liên hệ giữa sự hấp thụ ánh sáng và mật độ nguyên tử ............. 77
1.4.Các loại nồng độ trong phép đo AAS ................................................ 81
1.5.Một số ảnh hưởng trong phép đo AAS .............................................. 82
1.6. Sự hấp thụ nền .................................................. ............................ 87
1.7. Sự chen lấn cuả vạch phổ .................................................. ........... 88
2. Phương pháp định luợng bằng phổ AAS ................................................ 89
2.1. Phương pháp đồ thị chuẩn .................................................. ............. 89
2.2. Phương pháp thêm chất chuẩn .................................................. .. 90
3. Ứng dụng của phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS để xác
định hàm luợng kim loại và các nguyên tố .................................................. 92
3.1. Đối tượng của phương pháp .................................................. ...... 92
3.2. Những ưu điểm và nhược điểm của phép đo AAS. ......................... 93
4. Máy đo AAS .................................................. ........................................... 94
4.1. Các cấu kiện chính của thiết bị đo phổ hấp thụ nguyên tử AAS ... 94
4.2. Cấu tạo của các bộ phận trong máy AAS ..................................... 96
4.3. Lò nguyên tử hoá .................................................. .......................... 102
4.4. Máy đơn sắc (Monochromator) .................................................. .... 103
5. Các điều kiện ghi phổ AAS .................................................. .................. 105
5.1. Xây dựng phương pháp phân tích .................................................. 105
5.2. Điều kiện nguyên tử hoá mẫu .................................................. ... 106
5.3. Các điểm cần chú ý khi thực hiện phép đo..................................... 107
6. Một số điều kiện chuẩn để ghi phổ AAS cho các nguyên tố ................. 114
6.1. Bạc (Ag).............................................. ......................................... 114
6.2. Nhôm (Al) .................................................. .................................. 115
6.3. Asen (As) .................................................. ................................... 115
6.4. Bary (Ba) .................................................. ................................... 116
6.5. Canxi (Ca) .................................................. ..................................... 116
6.6. Cadmi (Cd).............................................. ........................................ 117
6.7. Crom (Cr).............................................. ....................................... 117
6.8. Đồng ( Cu) .................................................. .................................... 117
6.9. Sắt (Fe) .................................................. ......................................... 118
6.10. Thủy ngân (Hg) .................................................. ........................... 118
6.11. Iridi (Ir) .................................................. ......................................... 119
6.12. Kali (K) .................................................. ........................................ 119
6.13. Lantan (La).............................................. ...................................... 120
6.14. Magie (Mg) .................................................. .................................. 120
6.15. Mangan (Mn).............................................. ................................... 121
6.16. Molipden (Mo) .................................................. ............................. 121
7. Một số vạch AAS chuẩn của các nguyên tố .......................................... 127
8. Thực hành phân tích hàm luợng kim loại phụ gia Ca, Ba, Zn trong dầu
nhớt bôi trơn bằng phương pháp AAS .................................................. .... 129
8.1 Các công việc chuẩn bị .................................................. .................. 129
8.2. Cách tiến hành thí nghiệm .................................................. ............ 130
8.3. Tính toán .................................................. ....................................... 131
9. Câu hỏi bài tập .................................................. ..................................... 133
9.1. Lý thuyết .................................................. .................................... 133
9.2. Bài tập .................................................. ....................................... 133
BÀI 3. PHỔ NHIỄU XẠ TIA X (XRD) .................................................. ........... 135
Mã bài. HD K3 .................................................. ............................................. 135
Giới thiệu .................................................. ................................................. 135
Mục tiêu thực hiện .................................................. ................................... 135
Nội dung chính .................................................. ......................................... 135
1. Cơ sở của phương pháp Rơnghen .................................................. . 135
1.1.Một số khái niệm về vật liệu rắn và cấu trúc tinh thể học ................ 136
1.2. Cấu trúc và hằng số mạng hình học tinh thể .................................. 136
2. Nhiễu xạ tia X, phương trình Vulf – Bragg ........................................ 149
2.1.Khái niệm nhiễu xạ tia X .................................................. ................ 149
2.2. Tạo nguồn tia X .................................................. ......................... 149
2.3. Một số tính chất của tia Rơnghen ............................................... 151
2.4. Định luật Vulf-Bragg .................................................. .................. 152
2.5.Mạng đảo .................................................. ....................................... 154
2.6. Cường độ nhiễu xạ .................................................. ................... 155
3. Ứng dụng phổ nhiễu xạ tia X để phân tích thành phần cấu trúc tinh thể157
4. Định lượng thành phần pha tinh thể. .................................................. ... 160
4.1.Cấu tạo máy nhiễu xạ .................................................. .................... 160
4.2. Phương pháp Rơnghen dạng bột phân tích cấu trúc vật liệu ........ 161
4.3. Phân tích định lượng bằng phổ nhiễu xạ tia X ............................ 162
4.4. Đo cường độ vạch phổ .................................................. ................. 163
4.5. Phương pháp đinh lượng dựa trên tỷ lệ cường độ nhiễu xạ .......... 164
4.6. Phương pháp chuẩn nội .................................................. ............ 165

4.7. Phương pháp so sánh cường độ nhiễu xạ với chất chuẩn là
Corundum (Al2O3). (Saphia – hồng ngọc) I/I corundum ............................... 165
5. Phân tích cấu trúc pha .................................................. ......................... 167
5.1. Xác định chỉ số Miller .................................................. .................... 167
5.2. Nhận biết mạng Bravais .................................................. ............ 169
5.3. Kích thước tinh thể .................................................. .................... 170
6. Đặc trưng phổ XRD của một số vật liệu ................................................ 171
6.1. Nhóm vật liệu khoáng sét .................................................. ............. 171
6.2. Nhóm vật liệu zeolit .................................................. ...................... 174
6.3. Nhóm vật liệu kim loại và oxit kim loại. ........................................... 178
7. Thực hành chụp phổ XRD của vật liệu xúc tác phương pháp rơnghen
bột 179
7.1. Các công việc chuẩn bị .................................................. ................. 179
7.2. Tiến hành thí nghiệm .................................................. ................. 179
8. Câu hỏi bài tập giải phổ nhiễu xạ tia X .............................................. 180
8.1. Câu hỏi lý thuyết .................................................. ........................... 181
8.2. Bài tập .................................................. ....................................... 181
ĐÁP ÁN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP .................................................. ................... 183
Bài 1: Phổ hồng ngoại (IR) .................................................. ...................... 183
Bài 2: Phổ hấp thu nguyên tử (AAS) .................................................. ...... 184
Bài 3: Phổ nhiễu xạ tia X (XRD) .................................................. .............. 184
CÁC THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT ...................... 186
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................. ................................ 188

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Phân tích hợp chất bằng quang phổ

__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 09:45 AM
|