Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-09-2011, 07:06 PM
Admin's Avatar
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541Năng lực cạnh tranh của một sô doanh nghiệp thực trạng và giải pháp

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Cà Mau thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA .

_ 1.1. Một số khái niệm ;

1.2.Lý thuyết về năng lực cạnh tranh ;

1.3.Các yếu tố cấu thành và nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các DNNVV ;

1.4.Kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV tại một số nước trên thế giới .

_ CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở TỈNH CÀ MAU .

_ 2.1.Vị trí, vai trò kinh tế của tỉnh Cà Mau ;

2.2.Tình hình phát triển và vai trò của các DNNVV tỉnh Cà Mau ;

2.3.Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của các DNNVV tỉnh Cà Mau ;

2.4.Kết luận về năng lực cạnh tranh của DNNVV tỉnh Cà Mau .

_ CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DNNVV TỈNH CÀ MAU .

_ 3.1.Quan điểm và phương hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNNVV Cà Mau ;

3.2.Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNNVV Cà Mau .

_ KẾT LUẬN .

_ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .

_ PHỤ LỤC 1 .

_PHỤ LỤC 2 .

_PHỤ LỤC3 .

_PHỤ LỤC 4

TẢI VỀ

Nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong tiến trình hội nhập vào WTO

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI.

_ 1.1 Một số vấn đề lý luận cơ bản về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp ;

1.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam ;

1.3 Sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh của các DNNVV tiến trình hội nhập vào WTO .

_ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA VIỆT NAM.

_ 2.1.Vai trò các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam ;

2.2 Thực trạng về tình hình phát triển các DNNVV của Việt Nam ;

2.3Thực trạng về trình độ chuyên môn được đào tạo của nguồn nhân lực trong các DNNVV ;

2.4 Một số hạn chế, tồn tại ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của các DNNVV Việt Nam .

_ CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁPM NẰHM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRNAH CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP VÀO WTO .

_ 3.1 Quan điểm và định hướng về nâng cao khả năng cạnh tranh cho các DNNVV ;

3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho các DNNVV ;

3.3 Kiến nghị đối với nhà nước và các cơ quan chức năng.

_ KẾT LUẬN.

_ MỤC LỤC.

_ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TẢI VỀ


Nâng cao khả năng cạnh tranh của cụm cảng hàng không miền Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế Quốc tế


MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: VẤN ĐỀ CẠNH TRANH CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ.

- 1.1 Khái quát, vị trí của ngành Hàng không;

1.2 Vấn đề cạnh tranh các dịch vụ Hàng không;

1.3 Xu hướng phát triển các cảng Hàng không, sân bay trên thế giới;

1.4 Dự báo thị trường vận tải Hàng không.

- CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CỤM CẢNG HÀNG KHÔNG MIỀN NAM TRONG THỜI GIAN QUA.

- 2.1 Giới thiệu khái quát về quá trình hình thành và phát triển của ngành Hàng không Việt Nam nói chung và của các Cảng Hàng không sân bay nói riêng;

2.2 Thực trạng cơ chế quản lý tại Cụm cảng Hàng không sân bay;

2.3 Thực trạng năng lực cạnh tranh của Cụm cảng Hàng không miền nam.


- CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CỤM CẢNG HÀNG KHÔNG MIỀN NAM TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ.

- 3.1 Phương hướng, chiến lược;

3.2 Những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh.

- KẾT LUẬN.

- PHỤ LỤC.

-TÀI LIỆU THAM KHẢO.

TẢI VỀ


Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – VINAMILK

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG SỮA VIỆT NAM

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHÀN SỮA VIỆT NAM

TẢI VỀ

Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Shell trên thị trường hóa chất Pholyols ở Việt Nam


MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH .- 1.1Tính tất yếu của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường ;

1.2 Một số khái niệm ;

1.3 Những yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh cảu doanh nghiệp ;

1.4 Bài học kinh nghiệm của tập đoàn Shell ở các nước .

- CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY SHELL VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG HÓA CHẤT POLYOLS Ở VIỆT NAM .

- 2.1 Tổng quan về sản phẩm và thị trường Polyols ở Việt Nam ;

2.2 Phân tích năng lực cạnh tranh của công ty Shell Việt Nam trên thị trường hóa chất Polyols ở Việt Nam hiện nay ;

2.3 Đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty Shell Việt Nam về ngành hàng Polyols .

- GiẢI PHÁP NÂNG CAO NÂNG CAOI NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY SHELL VIỆT NAM .

- 3.1 Mục tiêu và cơ sở đề xuất các giải pháp ;

3.2 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty shell Việt Nam ;

3.3 Hiệu quả của các giải pháp ;

3.4 Một số kiến nghị .

- KẾT LUẬN .

- TÀI LIỆU THAM KHẢO .

- PHỤ LỤC

TẢI VỀ

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty sơn Jotun Việt Nam


MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY SƠN JOTUN VIỆT NAM.

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY SƠN JOTUN.

TẢI VỀ

Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Vinatrans trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu


MỤC LỤC

Chương 1 :Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Vinatrans trong bối cảnh hỗ nhập kinh tế toàn cầu.

Chương 2: Đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty Vinatrans.

Chương 3: Giải pháp và kiến nghị

TẢI VỀ


Nâng cao năng lực cạnh tranh của tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO


MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: Lý luận chung về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

CHƯƠNG II: Đánh giá năng lực cạnh tranh của Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam khi gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO.

CHƯƠNG III: Những kiến nghị nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam khi gia nhập WTO.

TẢI VỀ

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 06:16 AM
|