Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-06-2011, 09:52 PM
Admin's Avatar
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty may hồ gươm

MỞ ĐẦU
Bước vào thế kỷ 21- kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn nhưng cũng nhiều thách thức, xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế đang là một vấn đề diễn ra sôi động và cấp bách.
TRƯỚC XU HƯỚNG ĐÓ, ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM NGÀNH DỆT MAY ĐƯỢC COI LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGÀNH RẤT QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA ĐẤT NƯỚC. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGÀNH LÀ GÓP PHẦN THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI TRONG SỰ NGHIỆP CNH- HĐH ĐẤT NƯỚC, ĐẢM BẢO NHU CẦU TOÀN XÃ HỘI ĐANG KHÔNG NGỪNG TĂNG LÊN VỀ MỌI MẶT, KHÔNG NGỪNG TĂNG CƯỜNG SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU, GIẢI QUYẾT CÔNG ĂN VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG- VẤN ĐỀ MÀ TOÀN XÃ HỘI ĐANG QUAN TÂM. VIỆC CHUYỂN ĐỔI NỀN KINH TẾ TỪ CƠ CHẾ KẾ HOẠCH HOÁ TẬP TRUNG SANG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG CÓ SỰ ĐIỀU TIẾT VĨ MÔ CỦA NHÀ NƯỚC, CÙNG XU THẾ MỞ CỬA HỘI NHẬP VỚI NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI. CÔNG TY MAY HỒ GƯƠM LÀ MỘT DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CỔ PHẦN HOÁ TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY MAYVIỆT NAM ĐANG ĐỨNG TRƯỚC NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC LỚN LAO TRONG ĐIỀU KIỆN CẠNH TRANH GAY GẮT. ĐỂ CÓ THỂ TỒN TẠI, ĐỨNG VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÒI HỎI CÔNG TY PHẢI XÁC ĐỊNH ĐƯỢC CHO MÌNH NHỮNG PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG, NHỮNG CHÍNH SÁCH, NHỮNG CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH ĐÚNG ĐẮN
NHẬN THỨC ĐƯỢC TẦM QUAN TRỌNG CỦA XU THẾ HỘI NHẬP VÀ CẠNH TRANH CŨNG NHƯ MONG MUỐN ĐƯỢC ĐÓNG GÓP NHỮNG Ý KIẾN ĐỂ CÔNG TY MAY HỘ GƯƠM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH. SAU MỘT THỜI GIAN THỰC TẬP TẠI CÔNG TY MAY HỒ GƯƠM, EM QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN ĐỀ TÀI “ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY MAY HỒ GƯƠM” ĐỂ LÀM ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỦA MÌNH.
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được kết cấu gồm 3 chương:
Chương I: Những lý luận cơ bản về cạnh tranh và nâng cao năng lực canh tranh.
Chương II: Thực trạng và khả năng cạnh tranh của Công ty may Hồ Gươm
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty may Hồ

MỤC LỤC
lời mở đầu: 1
CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CẠNH VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH. 2
I. LÝ THUYẾT CẠNH TRANH 2
1. khái niệm cạnh tranh 4
2. Vai trò và tầm quan trọng của cạnh tranh 4
2.1. Đối với nền kinh tế quốc dân 4
2.2. Đối với doanh nghiệp 5
2.3. Đối với ngành 6
2.4. Đối với sản phẩm 6
3. Các hình thức cạnh tranh 6
3.1. Căn cứ vào các chủ thể tham gia cạnh tranh 6
3.2. Căn cứ theo tính chất và mức độ cạnh tranh 7
3.3. Căn cứ vào phạm vi kinh tế 9
4. Các công cụ cạnh tranh 9
4.1. Cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm 9
4.2. Cạnh tranh bằng gía cả 11
4.3. Cạnh tranh bằng hệ thống phân phối 12
4.4. Cạnh tranh bằng chính sách maketing 13
5. Sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh 14
II. Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 16
1. Khái niệm về khả năng cạnh tranh 16
2. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực canh tranh 20
2.1. Thị phần 20
2.2. Năng suất lao động 21
2.3. lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 22
2.4. Uy tín của doanh nghiệp 23
2.5. Năng lực quản trị 24
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 24
3.1. Các nhân tố chủ quan 24
3.1.1 Khả năng tài chính 24
3.1.2. Nguồn lực vật chất kỹ thuật 25
3.1.3. Nguồn nhân lực 25
3.2. Các nhân tố khách quan 27
3.2.1. Nhà cung cấp 27
3.2.2. Nguồn lực vật chất kỹ thuật 28
3.2.3 Các đối thủ cạnh hiện tại và tiềm ẩn 29
3.2.4. Sự xuất hiện của các sản phẩm thay thế 30
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY MAY HỒ GƯƠM 31
I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY MAY HỒ GƯƠM 31
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty may Hồ Gươm 31
2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của Công ty 33
3. Đặc điểm tổ chức quản lý và phân phối cấp quản lý của Công ty may
Hồ Gươm 35
4. Môi trường kinh doanh của Công ty 37
4.1. Môi trường kinh doanh trong nước 37
4.2. Môi trường kinh doanh quốc tế 38
4.3. Môi trương cạnh tranh của Công ty 39
II. THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY MAY HỒ GƯƠM 40
1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 40
2. Phân tích khả năng cạnh tranh của Công ty thông qua các yếu tố
nội lực 46
2.1. Nguồn lực tài chính và vật chất 46
2.2. Nguồn nhân lực 49
2.3. Chiến lực kinh doanh 51
2.4. Uy tín của Công ty 53
3. Phân tích khả năng cạnh tanh của Công ty thông qua các công cụ 53
3.1. Chất lượng sản phẩm 53
3.2. Chính sách gíá cả 54
3.3. Hệ thống phân phối 55
3.4. Giao tiếp, khuếch trương 56
4.Phân tích khả năng cạnh tranh của Công ty thông qua một số
chỉ tiêu 56
4.1. Thị phần 56
4.2. Năng suất lao động 60
4.3. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 61
III. NHỮNG KẾT LUẬN RÚT RA TỪ VIỆC ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY 62
1. Những thành tựu đã đạt được 62
2. Những mặt còn tồn tại 65
CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG
CẠNH TRANH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY MAY HỒ GƯƠM 68
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM NÓI CHUNG VÀ CỦA CÔNG TY MAY HỒ GƯƠM NÓI RIÊNG 68
1. Tình hình phát triển kinh tế trong nước 68
2. Tình hình phát triển kinh tế thế giới 69
3. Phương hướng phát triển của ngành 71
4. Phương hướng phát triển của Công ty may Hồ Gươm 73
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA
CÔNG TY 75
Giải pháp 1: Nâng cao chất lượng sản phẩm 75
Giải pháp2: Chính sách giá hợp lý 76
Giải pháp 3: Phát triển các kênh phân phối sản phẩm của Công ty 77
Giải pháp 4: Nâng cao hoạt động Marketing 79
Giải pháp 5: Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên 79
Giải pháp 6: Giải pháp về mẫu, mốt 81
Giải pháp7: Gải pháp về phát triển thị trường 82
Giải pháp 8: Giải pháp về công nghệ 83
Giải pháp 9: Giải pháp huy động vốn 84
Giải pháp 10; Tăng năng suất lao động 84
III. MỘT SỐ KÍÊN NGHỊ VỚI CÁC NGÀNH CHỨC NĂNG 85
1. Một số kiến nghị với Nhà nước 85
2. Một số kiến nghị với Tổng công ty may Việt Nam 87
KẾT LUẬN 89

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 08-21-2013, 12:04 PM
Junior Member
 
Tham gia: Aug 2013
Tổng số bài gởi: 3
Cảm ơn bạn nha!

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 05:16 AM
|