Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-02-2011, 04:53 PM
Admin's Avatar
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541Hệ thống văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp (Được sửa đổi, bổ sung)

MỤC LỤC

LUAT THUE THU NHAP DOANH NGHIEP. NGHI DINH SO 164/2003/NND-CP NGAY 22 THANG 12 NAM 2003 CUA CHINH PHU. THONG TU SO 128/2003/TT-BTC NGAY 22 THANG 12 NAM 2003 CUA BO TAI CHINH. NGHI DINH SO 152/2005/ND-CP NGAY 06 THANG 8 NAM 2004 CUA CHINH PHU. THONG TU SO 88/2004/TT-BTC NGAY 01 THANG 9 NAM 2004 CUA BO TAI CHINH. THONG TU SO 128/2004/TT-BTC NGAY 27 THNAG 12 NAM 2004 CUA BO TAI CHINH. THONG TU SO 100/2004/TT-BTC NGAY 20 THANG 10 NAM 2004 CUA BO TAI CHINH HUONG DAN VE THUE GIA TRI GIA TANG VE THUE THU NHAP DOANH NGHIEP DOI VOI LINH VUC CHUNG KHOAN. THONG TU SO 05/2005/TT-BTC NGAY 11 THANG 01 NAM 2005 CUA BO TAI CHINH HUONG DAN VE CHE DO THUE AP DUNG DOI VOI CAC TO CHUC NUOC NGOAI KHONG CO TU CACH PHAP NHAN VIET NAM VA CA NHAN NUOC NGOAI KINH DOANH HOAC CO THU NHAP PHAT SINH TAI VIET NAM. THONG TU SO 127/2003/TT-BTC NGAY 22 THANG 12 NAM 2003 CUA BO TAI CHINH HUONG DAN THI HANH QUYET DINH SO 197/2003/QD-TTg NGAY 23/9/2003 CUA THU TUONG CHINH PHU VE VIEC THI DIEM THUC HIEN CO CHE CO SO SAN XUAT, KINH DOANH TU KE KHAI, TU NOP THUE. QUYET DINH SO 206/2003/QD-BTC NGAY 12 THANG 12 NAM 2003 CUA BO TRUONG BO TAI CHINH VE BAN HANH CHE DO QUAN LY, SU DUNG VA TRICH KHAU HAO TAI SAN CO DINH. CHE DO QUAN LY, SU DUNG VA TRICH KHAU HAO TAI SAN CO DINH.

TẢI VỀ

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 08:07 PM
|