Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Lịch sử Đảng (http://tailieutonghop.com/free/f98/)
-   -   Hội nghị thành lập đảng cộng sản việt nam và các đại hội của đảng (http://tailieutonghop.com/free/hoi-nghi-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-va-cac-dai-hoi-cua-dang_f98-15151.html)

rangthuahehe 05-13-2012 08:29 AM

Hội nghị thành lập đảng cộng sản việt nam và các đại hội của đảng
 
Hội nghị thànb lập đảng cộng sản việt nam
Từ ngày 3 đến ngày 7 - 2 - 1930, Hội nghị hợp nhất Đảng họp tại Cửu Long, gần Hương Cảng (Trung Quốc). Đồng chí Nguyễn ái Quốc (Hồ Chí Minh) chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã nhất trí hợp nhất Đông Dương Cộng Sản đảng và An Nam Cộng Sản đảng để lập ra một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam. Sau đó ngày 24-2-1930 Đông Dương Cộng sản liên đoàn cũng được tiếp nhận và Đảng.
Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và các điều lệ vắn tắt của các tổ chức quần chúng do đồng chí Hồ Chí Minh soạn thảo; cử Ban Chấp hành Trung ương lâm thời.
Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam có ý nghĩa như một đại hội thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương (10 -1930) đã thông qua Luận cương chính trị, đổi tên Đảng thành đảng Cộng sản Động Dương, cử Ban Chấp hành Trung ương chính thức, bầu đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư của Đảng.

Xin thông báo, bây giờ là 09:27 AM