Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Lịch sử Đảng (http://tailieutonghop.com/free/f98/)
-   -   Giáo trình lịch sử Đảng (http://tailieutonghop.com/free/giao-trinh-lich-su-dang_f98-15154.html)

rangthuahehe 05-13-2012 08:38 AM

Giáo trình lịch sử Đảng
 
Đồng chủ biên
PGS, NGND.Lê Mậu Hãn - PGS,TS.Trình Mưu
GS,TS. Mạch Quang Thắng


Tập thể tác giả:
PGS, NGND. Lê Mậu Hãn
PGS. TS. Vũ Quang Hiển
TS. Lê Văn Thai
TS. Ngô Quang Định
TS. Phạm Xuân Mỹ
PGS, TS. Trình Mưu
GS,TS. Mạch Quang Thắng
PGS, TS. Ngô Đăng Tri
TS. Đinh Xuân Lý
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

giao_trinh_lich_su_dang


Xin thông báo, bây giờ là 09:46 PM