Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Tư Tưởng Hồ Chí Minh (http://tailieutonghop.com/free/f80/)
-   -   Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và CM Việt Nam (http://tailieutonghop.com/free/ho-chi-minh-nen-tang-tu-tuong-va-kim-chi-nam-cho-hanh-dong-cua-dang-va-cm-viet-nam_f80-8001.html)

goldacb 04-03-2012 10:22 AM

Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và CM Việt Nam
 
Hồ Chí Minh - Nhà Mác Xít sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam : Công trình khoa học "Chủ nghĩa Mac-Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam

Nội dung đề tài bao gồm : Phần thứ nhất : Đặc điểm và bản chất của tư tưởng Hồ Chí Minh:

Chương 1 : Về một số khái niệm ;

Chương 2 : Các nhân tố tác động và cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh;

Chương 3 : Quá trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh;

Chương 4 : Khái luận về đặc điểm và bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh. Phần thứ hai : Phương pháp luận Hồ Chí Minh.

Chương 5 : Yêu cầu thực tế hiện nay và cách thức tiếp cận phương pháp luận Hồ Chí Minh;

Chương 6 : Quá trỉnh phát triển, đặc điểm , ý nghĩa của phương pháp luận Hồ Chí Minh;

Chương 7 : Quan điểm và cách thức thực hành sáng tạo phương pháp luận Hồ Chí Minh hiện nay. Phần thứ ba : Những sáng tạo tư tưởng lý luận của Hồ Chí Minh ;

Chương 8 : Quan niệm chung về sáng tạo lý luận và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin;

Chương 9 : Những vấn đề sáng tạo tư tưởng lý luận của Hồ Chí Minh về cách mang Việt Nam. Phần thứ tư : Tư tưởng Hồ Chí Minh dân tộc và tầm vóc thời đại ;

Chương 10 : Những biến đổi của dân tộc và của thế giới hiện nay tác động đến sự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh;

Chương 11 : Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tầm vóc thời đại.Xin thông báo, bây giờ là 01:55 AM