Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Luật Học (http://tailieutonghop.com/free/f51/)
-   -   Phân tích vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị theo pháp luật hiện hành (http://tailieutonghop.com/free/phan-tich-vai-tro-cua-dang-cong-san-viet-nam-trong-he-thong-chinh-tri-theo-phap-luat-hien-hanh_f51-15386.html)

rangthuahehe 05-14-2012 08:54 PM

Phân tích vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị theo pháp luật hiện hành
 
Ngay từ khi ra đời Đảng ta đã khẳng định một tuyên ngôn đó là Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng duy nhất có đường lối đúng đắn, đưa Cách mạng Việt Nam tiến lên XHCN. Không phải ai trong chúng ta cũng có thể biết và hiểu được vai trò của Đảng, không phải ai cũng có thể thấy hết được những khó khăn mà Đảng ta đã từng trải nghiệm. Vì vậy nhóm em xin chọn đề tài “Phân tích vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị theo pháp luật hiện hành”. Qua đề tài này chúng em muốn làm rõ hơn vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị
Xin thông báo, bây giờ là 05:25 PM