Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Xuất Nhập Khẩu (http://tailieutonghop.com/free/f43/)
-   -   Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường các nước ASEAN của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX (http://tailieutonghop.com/free/thuc-trang-va-giai-phap-day-manh-xuat-khau-nong-san-viet-nam-sang-thi-truong-cac-nuoc-asean-cua-cong-ty-xuat-nhap-khau-intimex_f43-19973.html)

nothing245 07-22-2012 10:40 PM

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường các nước ASEAN của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX
 
Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường các nước ASEAN của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX

Số trang: 71
Dung lượng 68.77 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

CHƯƠNG I: THỊ TRƯỜNG ASEAN VÀ KHẢ NĂNG XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VIỆT SANG THỊ TRƯỜNG ASEAN 2

1.1. Đặc trưng của thị trường ASEAN về hàng nông sản 2
1.1.1. Đặc trưng của thị trường ASEAN 2
1.1.2. Nhu cầu của thị trường ASEAN về nông sản Việt Nam. 5
1.2. Đặc trưng của nông sản Việt Nam 6
1.3. Tình hình xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường ASEAN 7
1.4. Lợi thế xuất khẩu nông sản Việt Nam sang các nước ASEAN 12
1.5. Các nhân tố tác động đến xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường ASEAN 12
1.5.1. Các công cụ, chính sách của Nhà nước trong quản lý xuất khẩu 12
1.5.2. Tác động của nền kinh tế trong nước và ASEAN 13
1.5.3. Quan hệ kinh tế thương mại giữa nước ta và các nước ASEAN 15
1.5.4. Các yếu tố về dân số, văn hoá. 15
1.5.5. Các yếu tố địa lý, sinh thái. 16

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN SANG THỊ TRƯỜNG ASEAN CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX NHỮNG NĂM QUA 17

2.1. Khái quát về công ty xuất nhập khẩu INTIMEX 17
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 17
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty xuất nhập khẩu INTIMEX 19
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực kinh doanh của công ty 24
2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 27
2.3. Phân tích thực trạng xuất khẩu nông sản sang thị trường ASEAN của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX 33
2.3.1. Phân tích giá trị và tỷ trọng xuất khẩu nông sản sang thị trường ASEAN 33
2.3.2. Phân tích cơ cấu hàng nông sản xuất khẩu của công ty sang ASEAN 36
2.3.3. Phân tích cơ cấu hàng nông sản xuất khẩu nông sản của công ty sang ASEAN 41
2.3.4. Phương thức xuất khẩu nông sản của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX sang thị trường ASEAN 46
2.4. Đánh giá tình hình xuất khẩu nông sản của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX sang thị trường ASEAN 48
2.4.1. Đánh giá về kết quả và hiệu quả của hoạt động xuất khẩu nông sản của công ty sang thị trường ASEAN 48
2.4.2. Đánh giá về các nghiệp vụ xuất khẩu nông sản của công ty sang thị trường ASEAN 49
2.4.3. Đánh giá về Marketing xuất khẩu 53

CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX SANG THỊ TRƯỜNG ASEAN 55

3.1. Định hướng hoạt động xuất khẩu và xuất khẩu nông sản của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX sang thị trường ASEAN 55
3.1.1. Định hướng hoạt động xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX sang thị trường ASEAN 55
3.1.2. Định hướng hoạt động xuất khẩu nông sản của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX sang thị trường ASEAN 56
3.2. Những đặc trưng mới của thị trường ASEAN ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX 57
3.3. Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX sang thị trường ASEAN. 57
3.3.1. Tổ chức tốt công tác nghiên cứu thị trường 57
3.3.2. Đa dạng hoá mặt hàng, phát huy tất cả các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế 59
3.3.3. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn và mua hàng 60
3.3.4.Nâng cao chất lượng sản phẩm 62
3.3.5. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 63
3.3.5. Tăng cường đầu tư vào công tác dự trữ, chế biến, bảo quản. 64
3.3.6. Nâng cao hơn nữa trình độ cán bộ công nhân viên 65

KẾT LUẬN 67Xin thông báo, bây giờ là 05:23 PM