Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Quản Trị Kinh Doanh (http://tailieutonghop.com/free/f40/)
-   -   Ý nghĩa thực tiễn và ý nghĩa khoa học của tài liệu lưu trữ doanh nghiệp (http://tailieutonghop.com/free/y-nghia-thuc-tien-va-y-nghia-khoa-hoc-cua-tai-lieu-luu-tru-doanh-nghiep_f40-3058.html)

duongdd 02-17-2012 01:54 PM

Ý nghĩa thực tiễn và ý nghĩa khoa học của tài liệu lưu trữ doanh nghiệp
 
Tác giả: Nguyễn Văn Báu

Tóm tắt:

Tài liệu lưu trữ doanh nghiệp bao gồm tài liệu quản lý hành chính, tài liệu kinh doanh, các văn bản giao dịch và hệ thống tài liệu kế toán (sổ kế toán, báo cáo tài chính và các hóa đơn chứng từ). Tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của các doanh nghiệp có nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa thực tiễn: Các thông tin trong tài liệu phục vụ cho hoạt động quản lý, kinh doanh và hoạt động thanh tra kiểm tra của các cơ quan chức năng nhà nước đối với các doanh nghiệp. Ý nghĩa khoa học: Qua tài liệu lưu trữ các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam học hỏi được các kinh nghiệm trong quá trình tổ chức điều hành và tiếp cận được các kỹ thuật, quy trình công nghệ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ ý nghĩa nêu trên cho chúng ta thấy việc nghiên cứu về các nghiệp vụ để bảo quản tài liệu trong doanh nghiệp như là phân loại, sắp xếp, bảo quản tài liệu là việc làm rất thiết thực.Xin thông báo, bây giờ là 04:59 PM