Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Tài Chính - Ngân Hàng (http://tailieutonghop.com/free/f39/)
-   -   Quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA tại TP. HCM - Thực trạng và giải pháp (http://tailieutonghop.com/free/quan-ly-va-su-dung-nguon-von-oda-tai-tp-hcm-thuc-trang-va-giai-phap_f39-1734.html)

Admin 08-08-2011 06:41 PM

Quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA tại TP. HCM - Thực trạng và giải pháp
 
MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ODA.

CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ODA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

TẢI VỀ


Xin thông báo, bây giờ là 12:04 AM