Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Tài Chính - Ngân Hàng (http://tailieutonghop.com/free/f39/)
-   -   Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện CS (http://tailieutonghop.com/free/giai-phap-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-giai-quyet-khieu-nai-cao-thuc-hien-cs_f39-1656.html)

Admin 08-07-2011 08:29 PM

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện CS
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

MỤC LỤC

Chuong I: Nhung van de chung ve khieu nai to cao viec thuc hien che do BHXH.

Chuong II: Thuc trang hoat dong giai quyet khieu nai, to cao viec thuc hien che do BHXH cua BHXH VN.

Chuong III: Nhung giai phap nham nang cao hieu qua trong hoat dong giai quyet khieu nai, to cao cua BHXH VN.

TẢI VỀ


Xin thông báo, bây giờ là 12:01 AM