Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Khoa học tự nhiên (http://tailieutonghop.com/free/f257/)
-   -   Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương “phương pháp toạ độ trong không gian” cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông tỉnh cao bằng (http://tailieutonghop.com/free/van-dung-phuong-phap-phat-hien-va-giai-quyet-van-de-vao-day-hoc-chuong-phuong-phap-toa-do-trong-khong-gian-cho-hoc-sinh-lop-12-trung-hoc-pho-thong-tinh-cao-bang_f257-19281.html)

die 07-15-2012 08:29 PM

Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương “phương pháp toạ độ trong không gian” cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông tỉnh cao bằng
 
MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1
Chương 1: Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong
dạy học môn toán ở trường phổ thông 5
1.1 Phương pháp dạy học. 5
1.2. Một số PPDH thường được sử dụng trong dạy học môn toán ở trường
THPT hiện nay .. 8
1.3. Một số nhận xét về đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPT. .. 12
1.4. Phương pháp PH&GQVĐ trong dạy học môn toán ở trường phổ thông. 13
Chương 2: Vận dụng Phương pháp phương pháp phát hiện và giải
quyết vấn đề trong dạy học chương “Phương pháp toạ độ trong không
gian” cho học sinh lớp 12 THPT tỉnh Cao Bằng . 32
2.1 Đặc điểm về nhận thức của học sinh miền núi tỉnh Cao Bằng 32
2.2 Đặc điểm và yêu cầu dạy học chương "Phương pháp toạ độ trong
không gian" 33
2.3 Vận dụng phương pháp PH&GQVĐ trong thiết kế một số bài soạn của
chương III: Phương pháp toạ độ trong không gian . 36
Chương 3: Thực nghiệm sư phạm. 107
Tài liệu tham khảo . 117Xin thông báo, bây giờ là 04:46 AM