Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Khoa học xã hội (http://tailieutonghop.com/free/f253/)
-   -   Phong tục và tín ngưỡng, tôn giáo của người nùng ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên (http://tailieutonghop.com/free/phong-tuc-va-tin-nguong-ton-giao-cua-nguoi-nung-o-huyen-dong-hy-tinh-thai-nguyen_f253-18236.html)

duongdd 06-27-2012 12:58 PM

Phong tục và tín ngưỡng, tôn giáo của người nùng ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
 
MỞ ĐẦU .................................................. .............................. 1
CHƯƠNG 1: ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ NGUỒN GỐC CỦA NGƯỜI NÙNG, HUYỆN ĐỒNG HỶ - THÁI NGUYÊN ........... 8
1.1. Điều kiện địa lý tự nhiên ................................................ 8
1.2. Nguồn gốc của tộc người Nùng. ......................................... 11
CHƯƠNG 2: PHONG TỤC NGƯỜI NÙNG Ở HUYỆN ĐỒNG HỶ ............................................... 18
2.1. Hôn nhân .................................................. .... 18
2.2. Tục lệ sinh đẻ ............................................... 31
2.3. Tục làm nhà mới ................................ 35
2.4. Lễ sinh nhật. ........................................... 40
2.5. Tục lệ ma chay................................... 41
2.6. Những biến đổi ngày nay ..... 59
CHƯƠNG III: TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI NÙNG Ở ĐỒNG HỶ........... 62
3.1. Quan niệm chung về tín ngưỡng tôn giáo . ................................... 62
3.2. Vật linh giáo ................................... .......... 63
3.3. Một số tục thờ cúng ........................ . 68
3.4. Những ảnh hưởng của tam giáo và vị trí của nó trong đời sống xã hội người Nùng ............ 78
3.5. Vai trò của Tào, Mo, Then, Pụt trong đời sống tâm linh của người Nùng ......... 80
3.6. Mối quan hệ và ảnh hưởng của văn hoá tinh thần người Nùng với
các dân tộc khác ở huyện Đồng Hỷ .................................................. ......... 84
3.7. Một số giải pháp để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá tinh thần truyền thống trong điều kiện ngày nay ............................... 90
KẾT LUẬN .................................................. . 95


dinhthuan18 03-06-2014 06:47 PM

tải gì về toàn là mã code số của dân IT hk z... làm ăn gì mà kì cục z hả... làm k được thì khoá web lại đi cho đỡ tốn thời gian của người khác.....


Xin thông báo, bây giờ là 11:32 PM