Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Điện - Điện tử (http://tailieutonghop.com/free/f247/)
-   -   5 phương pháp tính toán thiết kế chiêu sáng (http://tailieutonghop.com/free/5-phuong-phap-tinh-toan-thiet-ke-chieu-sang_f247-26423.html)

nothing245 01-08-2013 09:53 AM

5 phương pháp tính toán thiết kế chiêu sáng
 
Phương pháp hệ số sử dụng Ksd + Đặc điểm của phương pháp: Dùng cho tính toán chiếu sáng chung, không chú ý đến hệ số phản xạ trần, tường. Thường được tính toán cho phân xưởng có diện tích 10m2. + Nội dung tính toán: Từ yêu cầu công nghệ ta tính toán và xác định được độ rọi nhỏ nhất, từ đó tính ( Khi tính toán cho phép quang thông lệch từ 10% tới 20%). Từ yêu cầu công nghệ, mục đích và không gian sử dụng chiếu sáng, tính chất yêu cầu công việc cần chính xác hay không ta xác định được độ rọi E cần thiết. Xác định các thông số: o Khoảng cách giữa các đèn L(m) o Chỉ số phòng o Tra bảng để tính hệ số sử dụng Ksd o Hệ số tính toán Z lấy theo kinh nghiệm Z=0.8 ÷1.4 → Xác định quang thông F của 1 đèn theo công thức + Kết luận: Phương pháp hệ số sử dụng để tính toán thiết kế chiếu sáng chỉ thích hợp tính toán cho phân xưởng có diện tích 10m2, không tính toán tới hệ số phản xạ trần, tường. Do đó chỉ dùng để tính toán chiếu sáng chung.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

5 phương pháp tính toán thiết kế chiêu sáng


Xin thông báo, bây giờ là 03:14 AM