Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Các môn khác (http://tailieutonghop.com/free/f243/)
-   -   Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế (http://tailieutonghop.com/free/giao-trinh-quan-ly-nha-nuoc-ve-kinh-te_f243-26142.html)

die 01-01-2013 03:45 PM

Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế
 
MỤC LỤC

lời nói đầu

chương 1: tổng quan

chương 2: quy luật và nguyên tắc

chương 3: công cụ và nguyên tắc

chương 4: mục tiêu và chức năng

chương 5: thông tin và quyết đinh

chương 6: bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế

chuơng 7: cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế.pdf


Xin thông báo, bây giờ là 02:26 AM