Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Mẫu Giáo (http://tailieutonghop.com/free/f23/)
-   -   Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người (http://tailieutonghop.com/free/vai-tro-cua-moi-truong-tu-nhien-doi-voi-doi-song-con-nguoi_f23-23668.html)

duongdd 10-11-2012 12:12 AM

Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người
 
I. Mục tiêu:
- Sau bài học, học sinh biết:

+ Nêu ví dụ chứng tỏ môi trường tự nhiên có ảnh hưởng lớn đến đời sống của con người.
+ Trình bày tác động của con người đối với tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
+ Nêu ích lợi của tài nguyên thiên nhiên.

II. Đồ dùng dạy học:

- Hình vẽ trang 132 SGK.
- Phiếu học tập.Xin thông báo, bây giờ là 04:00 PM