Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Môi trường (http://tailieutonghop.com/free/f203/)
-   -   Quy trình thu gom và phương pháp xử lý chất thải rắn của hợp tác xã Tiến Đạt (http://tailieutonghop.com/free/quy-trinh-thu-gom-va-phuong-phap-xu-ly-chat-thai-ran-cua-hop-tac-xa-tien-dat_f203-8114.html)

rangthuahehe 04-03-2012 11:44 PM

Quy trình thu gom và phương pháp xử lý chất thải rắn của hợp tác xã Tiến Đạt
 
MỤCLỤCLời cảm ơn. 1

Danh mục hình vẽ bảng biểu. 4

Lời nói đầu. 5

Chương I: Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội và hiện trường môi trường của huyện Lộc Bình. 7

I. Điều kiện tự nhiên. 7

1. Vị tríđịa lý. 7

2. Địa hình. 7

3. Khí hậu. 7

II. Điều kiện kinh tế xã hội 7

1. Dân số. 7

2. Cơ cấu kinh tế: 8

III. Hiện trạng môi trường của huyện Lộc Bình. 9

1. Nước cấp. 9

2. Nước thải 10

3. Khí thải 11

4. Chất thải rắn. 11

IV. Hướng phát triển trong tương lai của huyện Lộc Bình. 11

Chương II: Giới thiệu sơ lược về quá trình hoạt độngcủa HTX Tiến Đạt 13

I. Quá trình hình thành và phát triển của HTX Tiến Đạt 13

1. Năm thành lập. 13

2. Quá trình phát triển của Hợp tác xã Tiến Đạt 13

II. Cơ cấu tổ chức, sơđồ mặt bằng của Hợp tác xã Tiến Đạt 14

1. Cơ cấu tổ chức của Hợp tác xã Tiến Đạt 14

III. Nội quy an toàn lao động và văn bản pháp luật về quản lý môi trường đang đựơc áp dụng tại hợp tác xã Tiến Đạt 16

1. Nội quy an toàn lao động. 16

a. Quy định chung. 16

b. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi. 16

c. An toàn lao động vệ sinh lao động tại nơi làm việc. 16

d. Các hành vi vi phạm và các hình thức xử lý kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất 16

2. Các văn bản pháp luật về quản lý môi trường của hợp tác xã Tiến Đạt đang áp dụng 17

Chương III: Quy trình thu gom và phương pháp xử lý chất thải rắn của hợp tác xã tiến đạt 18

I. Nguồn rác phát sinh, địa điểm, lượng rác thu gom và phương pháp thu gom 18

1. Nguồn rác phát sinh. 18

2. Địa điểm thu gom.. 19

3. Lượng rác thu gom.. 19

4. Thời gian thu gom.. 19

5. Phương pháp thu gom chất thải rắn của hợp tác xã Tiến Đạt 20

a. Thu gom rác thải từ các tuyến đường và các chợ. 20

b. Phương pháp thu gom tại các khu dân cư. 20

c. Phương pháp thu gom ở cơ quan công sở. 21

II. Các thiết bị sử dụng trong quá trình thu gom, vận chuyển của hợp tác xã Tiến Đạt 22

1. Xe đẩy cải tiến (xe gom rác) 22

2. Xe ô tô loại nhỏ. 23

3. Xe công nông đầu ngang. 24

III. Phương pháp xử lý chất thải rắn của hợp tác xã Tiến Đạt 25

1. Phương pháp phân loại rác thải tại nguồn của hợp tác xã Tiến Đạt 25

2. Lượng rác có thể tái chế, lượng rác hữu cơ có thể làm phân vi sinh lượng rác đem đốt. 25

Chương IV: Bãi chôn lấp hợp tác xã Tiến Đạt 26

I. Cấu tạo, địa hình, địa chất và thuỷ văn xung quanh bãi chôn lấp. 26

II. Diện tích thời gian sử dụng bãi chôn lấp. 28

III. Công nghệ xử lý tại bãi chôn lấp. 28

IV. Thiết bị sử dụng tại bãi chôn lấp. 29

Chương V: Hướng phát triển của Hợp tác xã Tiến Đạt trong tương lai vàđề xuất ý kiến 30

I. Hướng phát triển của Hợp tác xã Tiến Đạt 30

II. Đề xuất ý kiến. 31

Kết luận. 33

Danh mục tài liệu tham khảo. 34


DANHMỤCHÌNHVẼBẢNGBIỂUHình 1: Cơ cấu kinh tế của huyện Lộc Bình

Hình 2: Sơđồ cơ cấu tổ chức của HTX Tiến Đạt

Hình 3: Sơđồ mặt bằng HTX Tiến Đạt

Hình 4: Sơđồ các nguồn phát sinh chất thải và phân loại chất thải.

Hình 5: Sơđồ mô tả quá trình thu gom và vận chuyển rác thải.

Hình 6: Mô hình xe đẩy cải tiến.

Hình 7: Mô hình xe ô tô loại nhỏ

Hình 8: Mô hình xe công nông đầu ngang.

Hình 9: Sơđồ bãi chôn lấp.


Xin thông báo, bây giờ là 10:24 PM