Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Môi trường (http://tailieutonghop.com/free/f203/)
-   -   Công nghệ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nilon và chất thải hữu cơ (http://tailieutonghop.com/free/cong-nghe-thu-gom-van-chuyen-xu-ly-rac-thai-nilon-va-chat-thai-huu-co_f203-1181.html)

Admin 07-31-2011 06:31 PM

Công nghệ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nilon và chất thải hữu cơ
 
phụ lục 1: Kết quả điều tra, khảo sát tình hình phát sinh và thu gom rác thải tại 18 phường của quận Hoàn Kiếm

MỤC LỤC

1. Phuong Hang Bong.

2. Phuong Hang Trong.

3. Phuong Hang Gai.

4. Phuong Hang Bo.

5. Phuong Tran Hung Dao.

6. Phuong Hang Bai.

7. Phuong Trang Tien.

8. Phuong Phan Chu Trinh.

9. Phuong Hang Bac.

10. Phuong Ly Thai To.

11. Phuong Hang Buom.

12. Phuong Hang Dao.

13. Phuong Hang Ma.

14. Phuong Dong Xuan.

15. Phuong Chuong Duong.

16. Phuong Phuc Tan.

17. Phuong Cua Dong.

TẢI VỀ

phụ lục 2: Vị trí đặt thùng để thu gom, phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn các phường quận Hoàn Kiếm

MỤC LỤC

1. Hang Ma.

2. Dong Xuan.

3. Hang Buom.

4. Hang Bo.

5. Hang Dao.

6. Hang Bac.

7. Hang Gai.

8. Cua Dong.

9. Hang Bong.

10. Hang Trong.

11. Cua Nam.

12. Tran Hung Dao.

13. Hang Bai.

14. Phan Chu Trinh.

15. Trang Tien.

16. Ly Thai To.

17. Chuong Duong.

TẢI VỀ

phụ lục 3: Kết quả thử nghiệm mô hình thu gom phân loại rác tại nguồn trên địa bàn phường Phan Chu Trinh

MỤC LỤC

1. Ly do chon phuong Phan Chu Trinh lam du an thi diem.

2. Cac so lieu co ban.

3. Tinh hinh thu gom.

4. Nguyen tac trien khai mo hinh.

5. Mo hinh phan loai chat thai.

6. Vai tro va loi ich cua nguoi dan.

7. Lua chon vi tri tap ket rac va dat thung thu gom phan loai.

8. Vi tri thu gom.

9. Bien phap trien khai.

10. Ket qua.

TẢI VỀ

phụ lục 4: Qui trình công nghệ chế tạo liệu bao che từ rác thải nilon

MỤC LỤC

1. Vat lieu bao che.

2. Vat lieu bao che tu rac thai nilon.

3. Ket qua.

4. Qui trinh ky thuat san xuat.

TẢI VỀ

phụ lục 5: Qui trình công nghệ chế tạo vật liệu cách âm, cách nhiệt từ rác thải nilon

MỤC LỤC

1. gioi thieu chung ve vat lieu cach am, cach nhiet.

2. Vat lieu cach am cach nhiet san xuat tu nilon phe thai.

3. Mot so dang vat lieu cach am cach nhiet tu nilon phe thai.

4. Qui trinh cong nghe san xuat vat lieu cach am, cach nhiet tu nilon phe thai.

TẢI VỀ

phụ lục 7: Báo cáo phương án đầu tư dây chuyền xử lý tái chế rác thải nilon làm vật liệu xây dựng công suất 10 tấn/ngày

MỤC LỤC

1. Su can thiet phai dau tu va cac can cu de lap phuong an.

2. Phan tich thi truong.

3. Qui mo san xuat va phuong thuc dau tu.

4. Nguon cung cap nguyen, nhien lieu va vat tu phuc vu san xuat.

5. Cong nghe va ky thuat. 6. Kien truc xay dung.

7. Chuong trinh thuc hien du an va he thong san xuat kinh doanh.

8. Phan tich hieu qua kinh te tai chinh cua du an.

9. Cac chi tieu kinh te ky thuat co ban cua du an.

TẢI VỀ

phụ lục 8: Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của các quá trình xử lý tái chế rác thải nilon


MỤC LỤC

1. Muc dich.

2. Cac hang muc duoc trien khai.

3. Danh gia tac dong toi moi truong cua du an.

4. cac bien phap giam thieu tac dong tieu cuc.

5. ke hoach quan ly moi truong va dao tao.

6. Chuong trinh quan trac chat luong moi truong.

TẢI VỀ


Xin thông báo, bây giờ là 01:54 AM