Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Trái đất (http://tailieutonghop.com/free/f202/)
-   -   Vi sinh học môi trường (http://tailieutonghop.com/free/vi-sinh-hoc-moi-truong_f202-31023.html)

nothing245 07-16-2013 11:01 PM

Vi sinh học môi trường
 
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quá trình sinh trưởng và phát triển của các vi sinh vật; hoạt động của vi sinh vật trong môi trường, hiểu rõ bản chất của các quá trình phân huỷ sinh học; ứng dụng vi sinh vật trong công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Vi sinh học môi trường


Xin thông báo, bây giờ là 09:01 PM