Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Trái đất (http://tailieutonghop.com/free/f202/)
-   -   Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn đô thị tại thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên (http://tailieutonghop.com/free/nghien-cuu-de-xuat-cac-bien-phap-quan-ly-chat-thai-ran-do-thi-tai-thanh-pho-tuy-hoa-tinh-phu-yen_f202-29246.html)

nothing245 06-05-2013 09:55 PM

Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn đô thị tại thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên
 
Xưa kia nước ta nghèo nàn lạc hậu, kinh tế chưa phát triển, lượng rác thải ra rất ít và ít có ai quan tâm đến vấn đề môi trường. Thế nhưng ngày nay dân số tăng lên rất nhanh, kinh tế xã hội rất phát triển đồng thời các đô thị mọc lên và mở rộng một cách nhanh chóng. Đi đôi với sự phát triển của đô thị thì ô nhiễm môi trường đang trở thành một vấn đề thời sự đang được quan tâm nhiều nhất.Xin thông báo, bây giờ là 10:36 PM