Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Trái đất (http://tailieutonghop.com/free/f202/)
-   -   Khai thác đi đôi với bảo vệ môi trường biển, hải đảo (http://tailieutonghop.com/free/khai-thac-di-doi-voi-bao-ve-moi-truong-bien-hai-dao_f202-31017.html)

nothing245 07-16-2013 11:21 PM

Khai thác đi đôi với bảo vệ môi trường biển, hải đảo
 
Ngày đại dương thế giới ( World Ocean day) là sang kiến lần đầu tiên được chính phủ Canada đề xuất vào năm 1992 tại hội nghị thượng đỉnh trái đất tại Rio de Janeiro (Barasil)Xin thông báo, bây giờ là 02:41 PM