Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Kinh tế học (http://tailieutonghop.com/free/f199/)
-   -   Tiểu luận: Chính sách tiền tệ & công cụ thực thi chính sách tiền tệ (http://tailieutonghop.com/free/tieu-luan-chinh-sach-tien-te-cong-cu-thuc-thi-chinh-sach-tien-te_f199-25499.html)

nothing245 11-30-2012 10:45 PM

Tiểu luận: Chính sách tiền tệ & công cụ thực thi chính sách tiền tệ
 
Chinh sách tiền tệ là một chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô cực kì quan trọng của nhà nước trong nền kinh tế thị trường vì nó có ảnh hưởng lớn đến các biến số vĩ mô như: công ăn việc làm, tốc độ tăng trưởng, lạm phát… Để đạt được các mục tiêu của chính sách tiền tệ thì việc sử dụng các công cụ của nó có vai trò cơ bản, quyết địnhXin thông báo, bây giờ là 08:51 AM