Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Ôn thi TN - ĐH - CĐ (http://tailieutonghop.com/free/f183/)
-   -   Chuyên đề 01 Hàm số đa thức - THẦY PHAN HUY KHẢI (http://tailieutonghop.com/free/chuyen-de-01-ham-so-da-thuc-thay-phan-huy-khai_f183-3747.html)

nothing245 02-22-2012 10:22 PM

Chuyên đề 01 Hàm số đa thức - THẦY PHAN HUY KHẢI
 
Gồm :
Bài 1. Tiếp tuyến hàm đa thức
Bài 2. Cực trị hàm đa thức
Bài 3. Các bài toán về sự tương giao của hàm đa thức

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Chuyên đề 01 Hàm số đa thức - THẦY PHAN HUY KHẢI


Xin thông báo, bây giờ là 04:52 PM