Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Luật – Văn bản pháp luật (http://tailieutonghop.com/free/f176/)
-   -   Tài liệu thi môn Luật môi trường (http://tailieutonghop.com/free/tai-lieu-thi-mon-luat-moi-truong_f176-16143.html)

rangthuahehe 05-21-2012 08:37 PM

Tài liệu thi môn Luật môi trường
 
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ LUẬT MÔI TRƯỜNG

MỤC I
Luật môi trường


Điều 1. Khái niệm chung về luật môi trường
1. Khái niệm môi trường: là toàn bộ nói chung những điều kiện tự nhiên và xã hội trong đó con người hay một sinh vật tồn tại phát triển trong mối quan hệ với con người hay sinh vật ấy
2. Các ảnh hưởng mang tính phổ biến của môi trường. Tính phổ biến toàn cầu của vấn đề môi trường thể hiện ở các khía cạnh sau:
a. Ảnh hưởng của những tác hại mà con người gây ra cho môi trường không chỉ giới hạn trong phạm vi vùng, quốc gia mà còn ảnh hưởng đến các nước, các khu vực lân cận.
b. Việc tàn phá môi trường ảnh hưởng đến mọi xã hội bất chấp cơ cấu chính trị kinh tế ở đó như thế nào. Không có bất cứ quốc gia nào được loại trừ khỏi sự trả thù của thiên nhiên, dẫu đó là quốc gia giàu hay nghèo.
c. Sự xuất hiện của các định chế pháp lý quốc tế liên quan đến môi trường thể hiện rõ tính chất toàn cầu của vấn đề môi trường nhất là những thập kỷ cuối của thế kỷ 20 được đánh dấu bởi bằng sự ra đời hàng loạt của các tổ chức quốc tế và các điều uớc quốc tế về môi trường.
d. Vấn đề bảo vệ môi trường đã trở thành một trong các yếu tố của chính sách phát triển kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia. Điều kiên về bảo vệ môi trường là một trong những điều khoản của các hợp đồng liên doanh, đầu tư nước ngoài ký kết thuộc nhiều quốc gia khác nhau.Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

tai_lieu_thi_mon_luat_moi_truong


Xin thông báo, bây giờ là 07:29 PM