Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Luật – Văn bản pháp luật (http://tailieutonghop.com/free/f176/)
-   -   Nghị định 116/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2008/NĐ-CP uy (http://tailieutonghop.com/free/nghi-dinh-116-2011-nd-cp-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-94-2008-nd-cp-uy_f176-11709.html)

die 04-18-2012 03:46 PM

Nghị định 116/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2008/NĐ-CP uy
 
Nghị định 116/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2008/NĐ-CP uy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 116/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/12/2011
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị địnhBảo hiểm Xã hội Việt Nam ở Trung ương có 22 đơn vị trực thuộc

(Chinhphu.vn) - Theo Nghị định 116/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ở Trung ương có 22 đơn vị trực thuộc thay vì 18 đơn vị trực thuộc như hiện nay.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ở Trung ương có 22 đơn vị

Như vậy, ngoài các đơn vị như Ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; Ban thu; Ban chi; Ban Cấp sổ, thẻ;... Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ở Trung ương có thêm 4 đơn vị gồm: 1- Ban Pháp chế; 2- Ban Đầu tư quỹ; 3- Ban Dược và Vật tư y tế; 4- Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến. Trong đó, Ban Pháp chế, Ban Đầu tư quỹ, Ban Dược và Vật tư y tế là các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc. Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến là đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Cũng theo Nghị định mới ban hành thì tất cả các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc được thành lập phòng trực thuộc (quy định cũ Ban Hợp tác quốc tế, Ban Thi đua - Khen thưởng không được thành lập phòng trực thuộc).

Phó Giám đốc BHXH quận tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội không quá 3 người

Về số lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện, tại Nghị định 94/2008/NĐ-CP chỉ quy định chung: Số lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện không quá 2 người.

Tuy nhiên, tại Nghị định 116/2011/NĐ-CP mới ban hành đã quy định riêng đối với thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì số lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận không quá 3 người.

Hoàng Diên


Xin thông báo, bây giờ là 11:11 PM