Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Luật – Văn bản pháp luật (http://tailieutonghop.com/free/f176/)
-   -   Luật Công an nhân dân 2005/54/2005/QH11 (http://tailieutonghop.com/free/luat-cong-nhan-dan-2005-54-2005-qh11_f176-3075.html)

rangthuahehe 02-17-2012 05:11 PM

Luật Công an nhân dân 2005/54/2005/QH11
 
Số hiệu: 54/2005/QH11 Loại văn bản: Luật Ngày ban hành: 2005-11-29
Người ký: Nguyễn Văn An
QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54/2005/QH11

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoá XI, kỳ họp thứ 8
(Từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2005)

LUẬT

CÔNG AN NHÂN DÂN


Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về Công an nhân dân.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ, chính sách đối
-----------------------------
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

luat_cong_an_nhan_dan_2005


Xin thông báo, bây giờ là 02:21 AM