Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Luật – Văn bản pháp luật (http://tailieutonghop.com/free/f176/)
-   -   Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2011 (http://tailieutonghop.com/free/de-cuong-tap-thi-tuyen-vien-chuc-nganh-bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-nam-2011-a_f176-10891.html)

rangthuahehe 04-12-2012 08:13 PM

Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2011
 
Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức

ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2011

I/ Môn kiến thức chung ( quản lý Nhà nước)

1. Nhà nước CHXHCN Việt Nam trong hệ thống chính trị Việt Nam:

- Bản chất của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

- Mối quan hệ giữa Nhà nước CHXHCN Việt Nam với các tổ chức trong hệ thống chính trị Việt Nam và Nhân dân.

2. Tổ chức bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam:

- Những quan điểm và nguyên tắc cơ bản chỉ đạo tổ chức bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

- Tổ chức bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện nay; vị trí, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.

3. Cơ quan hành chính Nhà nước:

- Khái quát về tổ chức, cơ quan Nhà nước.

- Các loại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan hành chính Nhà nước

- Tổ chức cơ quan hành chính Nhà nước.

4. Văn bản:

- Khái niệm văn bản quản lý Nhà nước, văn bản quản lý hành chính Nhà nước, văn bản pháp luật và văn bản quản lý thông thường.

- Phân loại văn bản.

- Thẩm quyền ban hành văn bản.

5. Luật cán bộ, công chức và luật viên chức:

- Khái niệm công chức, viên chức.

- Quyền của viên chức.

- Nghĩa vụ của viên chức.

- Những việc viên chức không được làm.

- Hợp đồng làm việc.

- Đánh giá viên chức.

- Khen thưởng và xử lý vi phạm đối với viên chức.

6. Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

II/ Môn nghiệp vụ ngành

1. Luật Bảo hiểm xã hội.

- Những quy định chung:

+ Đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là chế độ bảo hiểm xã hội).

+ Các chế độ bảo hiểm xã hội.

+ Nguyên tắc bảo hiểm xã hội.

+ Các hành vi bị cấm về bảo hiểm xã hội.

+ Quyền và trách nhiệm của người lao động.

+ Quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động.

+ Quyền và trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm xã hội.

- Nội dung các chế độ bảo hiểm xã hội:

+ Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

+ Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

+ Bảo hiểm thất nghiệp.

- Quỹ bảo hiểm xã hội:

+ Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

+ Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

+ Bảo hiểm thất nghiệp.

- Thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội theo Luật.

- Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội.

- Khen thưởng và xử lý vi phạm về bảo hiểm xã hội.

2. Luật Bảo hiểm y tế.

- Những quy định chung:

+ Đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm y tế.

+ Nguyên tắc bảo hiểm y tế.

+ Các hành vi bị nghiêm cấm về bảo hiểm y tế.

- Đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế.

- Phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế.

- Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Quỹ bảo hiểm y tế.

- Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.

- Thanh tra, khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm về bảo hiểm y tế.

III/ Môn tin học

1. Hệ điều hành Windows thông thường (Windows XP);

2. Phần mềm Internet Explorer, sử dụng hòm thư điện tử để khai thác lấy thông tin trên mạng Internet;

3. Chương trình soạn thảo văn bản, bảng tính, trình chiếu và in ấn văn bản (Bộ phần mềm Microsoft Office 2003).
navubns 05-24-2013 04:38 PM

vậy mà cũng post. bó tay


Xin thông báo, bây giờ là 04:56 AM