Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Luật – Văn bản pháp luật (http://tailieutonghop.com/free/f176/)
-   -   Bộ Luật Lao động sửa đổi 2002/35/2002/QH10 (http://tailieutonghop.com/free/bo-luat-lao-dong-sua-doi-2002-35-2002-qh10_f176-2989.html)

rangthuahehe 02-16-2012 09:22 PM

Bộ Luật Lao động sửa đổi 2002/35/2002/QH10
 
Số hiệu: 35/2002/QH10 Loại văn bản: Luật Ngày ban hành: 2002-04-02
Người ký: Nguyễn Văn An
QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35/2002/QH10


Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2002LUẬT

CỦA QUỐC HỘI SỐ 35/2002/QH10 NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG


Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994.
...........................
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

bo_luat_lao_dong_sua_doi_2002


Xin thông báo, bây giờ là 03:42 AM