Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Công nghệ - Thông tin (http://tailieutonghop.com/free/f156/)
-   -   Ngôn ngữ thiết kế xử lý Layout kỹ thuật cao (http://tailieutonghop.com/free/ngon-ngu-thiet-ke-xu-ly-layout-ky-thuat-cao_f156-32604.html)

dovanluon 08-26-2013 09:43 PM

Ngôn ngữ thiết kế xử lý Layout kỹ thuật cao
 
Xây dựng thư viện trong đó chứa những hàm cơ bản để có thể vẽ được các thiết bị cơ bản ( Nmos, Pmos, Inverter) theo đúng định dạng GDSII, xây dựng công cụ trình biên dịch xử lý các thông tin từ thư viện mà người sử dụng muốn thực hiện và giao diện để hiển thị sơ đồ theo yêu cầu của người sử dụng. Thư viện là nơi chứa tất cả những hàm cần thiết cho việc vẽ các thiết bị cơ bản theo đúng luật thiết kế (tệp được đưa vào từ bên ngoài và có thể thay đổi được). Kết quả của việc xây dựng thư viện là đưa ra được tệp vẽ các thiết bị cơ bản theo đúng định dạng GDSII. Công cụ trình biên dịch được xây dựng theo một ngôn ngữ mới, có hỗ trợ việc xử lý các câu lệnh điều kiện, tính toán và các câu lệnh tương ứng với các hàm được xây dựng trong thư viện để người sử dụng vẽ. Đầu vào của trình biên dịch là câu lệnh người sử dụng muốn thực hiện, đầu ra là kết quả của câu lệnh đó được in ra ở màn hình điều khiển hay tệp định dạng gds. Công cụ Viewer- Editor để đưa ra được sơ đồ của các thiết bị cơ sở. Đầu vào của Viewer- Editor là tệp định dạng GDSII (gds)
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Ngôn ngữ thiết kế xử lý Layout kỹ thuật cao.pdf


Xin thông báo, bây giờ là 12:27 AM