Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Công nghệ - Thông tin (http://tailieutonghop.com/free/f156/)
-   -   Một số phép so đa đánh giá chất lượng thiết kế phần mềm hướng đối tượng (http://tailieutonghop.com/free/mot-so-phep-so-da-danh-gia-chat-luong-thiet-ke-phan-mem-huong-doi-tuong_f156-32079.html)

dovanluon 08-17-2013 12:01 AM

Một số phép so đa đánh giá chất lượng thiết kế phần mềm hướng đối tượng
 
Cùng với phương pháp phát triển phần mềm hướng đối tượng, vấn đề về kiểm soát các thuộc tính chất lượng phần mềm đang được quan tâm nghiên cứu. Có rất nhiều các phép đo đánh giá chất lượng phần mềm nhưng chưa tồn tại một phương pháp chung mô tả cách sử dụng chúng trong quá trình phát triển phần mềm. Trong bài báo này chúng tôi trình bày phương pháp kiểm soát các thuộc tính chất lượng phần mềm thông qua kỹ thuật phân tích ngược và chiến lược cải thiện các thuộc tính chất lượng.


Xin thông báo, bây giờ là 11:52 AM